Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/7

 

18.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

Helsingin kaupungin lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma 1.8.2021 alkaen

HEL 2021-003612 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväksyä Helsingin kaupungin lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman 2021 liitteenä olevan esityksen (liite 1) mukaan. Opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2021 alkaen.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Riikka Merimaa-Jovanovic, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 64636

riikka.merimaa-jovanovic(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin lukioon valmistava koulutus toteutetaan Vuosaaren ja Alppilan lukiossa. Koulutus on laajuudeltaan vähintään 50 moduulin valmistava koulutus, jonka opinnot sisältävät lukio-opinnoissa tarvittavia sisältöjä.

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin, velvoittavana noudatettaviin opetussuunnitelman perusteisiin (Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet, Opetushallituksen määräykset ja ohjeet 2021:1a). Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti opetussuunnitelma tulee ottaa käyttöön 1.8.2021 alkaen. Opetussuunnitelman perusteet on annettu uudestaan, koska koulutuksen rakenteen tulee vastata uuden lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaista lukiokoulutuksen rakennetta. Myös lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa entiset kurssit korvataan moduuleilla ja opintojaksoilla. Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen tavoitteena on lisätä opiskelijan valmiuksia hakeutua varsinaiseen lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen jälkeen. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan opiskelijan lähtötaidot, henkilökohtaiset oppimistavoitteet ja opiskeltavien aineiden ja aineryhmien laajuudet sekä sisällöt. Lisäksi opiskelusuunnitelmaan kirjataan ohjauksen järjestäminen ja opiskelijan tarvitsema tuki.

Opetusta annetaan lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditussa opetussuunnitelmassa sekä opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa tarkemmin määritellyllä tavalla. Opiskeltavia oppiaineita ja aineryhmiä ovat äidinkieli ja kirjallisuus suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaan, muut kielet, matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot, historia ja yhteiskuntaoppi, opinto-ohjaus sekä valinnaiset opinnot. Opintoihin voi lisäksi sisältyä muita koulutuksenjärjestäjän tarjoamia lukio-opiskeluvalmiuksia edistäviä opintoja sekä lukiolaissa tarkoitettuja, asetuksella säädettyjä opintojaksoja. Koulutuksen pääpaino on äidinkielen ja kirjallisuuden opinnoissa, jotka toteutetaan suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaan.

Tavoitteena on kehittää lukiossa tarvittavia opiskelutaitoja sekä lisätä tietämystä suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista. Tavoitteena on lisäksi syventää erityisesti tieteenalojen käsitteiden, ajattelutapojen ja ilmaisun hallintaa. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden tiedonhallinta- ja soveltamistaitoja sekä tieto- ja viestintäteknistä osaamista.

Lukioon valmistavan koulutuksen opiskelijan opinto-ohjelmaan voi sisältyä perusopetuksen opintoja eri oppiaineissa. Opiskelija saa näistä opinnoista erillisen todistuksen. Lukioon valmistavan koulutuksen arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle tietoa siitä, miten hän on saavuttanut asetetut tavoitteet ja auttaa opiskelijaa muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan. Lukioon valmistavassa koulutuksessa ei käytetä numeroarviointia. Suoritukset arvioidaan merkinnällä suoritettu-hylätty. Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen päätteeksi opiskelija saa todistuksen, johon merkitään opiskellut opintokokonaisuudet ja niiden laajuus.

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma on voimassa lukuvuoden 2021 - 2022. Vuodesta 2022 alkaen lukioon valmistava koulutuksen sisällöt siirtyvät osaksi uutta tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 2 momentin 1 kohdan
mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
päättää tai hyväksyy oman kieliryhmänsä osalta perusteet ja rajat, joiden
mukaan viranhaltija päättää kaupunkitasoisten opetussuunnitelmien
ja muiden opetuksen järjestämiseen liittyvien suunnitelmien hyväksymisestä.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Riikka Merimaa-Jovanovic, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 64636

riikka.merimaa-jovanovic(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma 2021

Oheismateriaali

1

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566