Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2019

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

17.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 25

Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

        Kaupunginvaltuusto 8.5.2019 § 139 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta: Kaupunginvaltuusto myönsi Kiia Klemolalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja valitsi Suvi Pulkkisen varajäseneksi (Antti Möllerin henkilökohtainen varajäsen) kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

        Kaupunginvaltuusto 28.8.2019 § 225 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen valinta: Kaupunginvaltuusto myönsi Johanna Nuortevalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja valitsi nykyisen varajäsenen Suvi Pulkkisen jäseneksi ja Anna Laineen Antti Möllerin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

vs. kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566