Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2019

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/14

 

17.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 37

Puistolan peruskoulun johtokunnan jäsenten valinta

HEL 2019-008673 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

        myönsi Katja Jokiselle eron Puistolan peruskoulun johtokunnan jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsi Puistolan peruskoulun johtokuntaan huoltajia edustavaksi varsinaiseksi jäseneksi Irene Järvelän sekä

        siirsi huoltajia edustavan varsinaisen jäsenen Pekka Viukarin varajäneksi ja valitsi varsinaiseksi jäseneksi Viukarin henkilökohtaisen varajäsenen Timo Bengsin Puistolan peruskoulun johtokuntaan vuoden 2021 syyskuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsi Puistolan peruskoulun johtokuntaan huoltajia edustaviksi jäseniksi Katja Jokisen ja Pekka Viukarin sekä varajäseneksi Timo Bengsin 26.09.2017 (§ 11) vuoden 2021 syyskuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Puistolan peruskoulun johtokunta on esittänyt päätösehdotuksessa mainittuja muutoksia johtokunnan kokoonpanoon 14.5.2019.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 79 §:n 1 momentin mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 24 §:n mukaan koulujen johtokunnat toimivat kasvatus- ja koulutuslautakunnan oman kieliryhmänsä jaoston alaisina. Jaosto, jonka alaisena johtokunta toimii, valitsee neljän vuoden toimikaudeksi johtokunnan jäsenet ja varajäsenet.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Puistolan peruskoulu

Taloushallinto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566