Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2019

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

17.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 26

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman hyväksyminen

HEL 2019-009300 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväksyä liitteenä olevan Helsingin kaupungin suomenkielisen varhaiskasvatussuunnitelman. Suunnitelmaa noudatetaan kunnallisessa ja kunnan valvomassa yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että esittelijän perusteluihin lisätään seuraava kohta:

"Varhaiskasvatuksen tutkimuspohjainen kehittäminen

Helsingissä on erinomaiset mahdollisuudet varhaiskasvatuksen tutkimuspohjaiseen kehittämiseen yhteistyössä alueen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Helsinki suhtautuu myönteisesti varhaiskasvatusta koskeviin tutkimushankkeisiin, tarjoaa mahdollisuuksia tehdä tutkimusta omissa yksiköissään ja hyödyntää hankkeissa syntyvää tutkimustietoa aktiivisesti varhaiskasvatuksen kehittämisessä."

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

vs. kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää hyväksyä liitteenä olevan Helsingin kaupungin suomenkielisen varhaiskasvatussuunnitelman. Suunnitelmaa noudatetaan kunnallisessa ja kunnan valvomassa yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Esittelijän perustelut

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty vastaamaan uutta varhaiskasvatuslakia sekä Opetushallituksen 19.12.2018 antamaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjaa. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen kanssa. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto käsittelee kokouksessaan 26.9.2019 esitystä ruotsinkielisestä varhaiskasvatussuunnitelmasta, Helsingfors Plan för småbarnspedagogik.

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma koskee varhaiskasvatuksen kaikkia toimintamuotoja ja myös kunnan valvomaa yksityistä varhaiskasvatusta. Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajien kanssa on keskusteltu uudistamisprosessista ja he ovat saaneet kommentoida varhaiskasvatussuunnitelman luonnosta.

Opetushallitus laatii ja päättää varhaiskasvatuslain 21 §:n nojalla varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Perusteissa määrätään varhaiskasvatuksen toteuttamisen keskeisistä sisällöistä, varhaiskasvatuksen järjestäjän ja huoltajien välisestä yhteistyöstä, monialaisesta yhteistyöstä ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman sisällöstä. 

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lapsen laaja-alaisen osaamisen kehittymiselle. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa painottuvat lapsen osallisuuden vahvistaminen ja oppimiskäsitys, jonka mukaan lapset kasvavat, kehittyvät sekä oppivat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön kanssa.

Varhaiskasvatuksen keskeiset tavoitteet ja sisällöt on koottu oppimisen alueisiin, joita toteutetaan eheytetyissä kokonaisuuksissa.

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman laadinta

Varhaiskasvatussuunnitelmaa on työstetty vasu-verkostossa, jossa on edustettuna henkilöstöä ja esimiehiä varhaiskasvatusalueilta ja eri varhaiskasvatusmuodoista. Suunnitelman luonnosta on ollut mahdollisuus kommentoida kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä. Suunnitelma on ollut myös internetissä avoimesti kommentoitavana. Varhaiskasvatuspalvelun henkilöstötoimikunta käsitteli varhaiskasvatussuunnitelman sisältöä ja sen käyttöönottoa 9.9.2019.

Huoltajien näkemyksiä varhaiskasvatussuunnitelmaan koottiin keskustelutilaisuuksissa, joiden teemoina olivat varhaiskasvatuksen hyvä aloitus, ryhmästä toiseen siirtyminen ja hyvien kaveritaitojen vaaliminen. Lisäksi suunnitelmasta on pyydetty kommentit keskeisiltä yhteistyötahoilta sosiaali- ja terveystoimesta sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimijoilta.

Suunnitelmassa on huomioitu ehyt opinpolun jatkumo varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja perusopetukseen. Suunnitelma on rakenteeltaan samankaltainen esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien kanssa.

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassa painotetaan erityisesti lapsen oikeutta leikkiin. Lapsi saa leikkiä varhaiskasvatuksessa joka päivä. Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa tunnustetaan leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille ja oppimiselle.  Oppimisen ympäristönä on koko kaupunki ja sen moninaiset palvelut. Lapset ovat aktiivisia kaupunkikulttuurin vaikuttajia.

Varhaiskasvatusyksiköt laativat vuosittain Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuvat toimintasuunnitelmat. Suunnitelmassa kuvataan toiminnan pedagogiset painotukset, toimintakulttuurin kehittämiseen ja strategiaan liittyvät toimenpiteet sekä Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman toteutuminen käytännön työssä. Varhaiskasvatusyksikön johtaja vastaa suunnitelman laatimisesta. Toimintasuunnitelman hyväksyy varhaiskasvatuksen aluepäällikkö.

Kaikille lapsille laaditaan yhdessä huoltajien ja lapsen kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, johon kirjataan lapsikohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet lapsen vahvuudet ja tarpeet huomioiden. Lapsikohtaiset suunnitelmat ovat lapsiryhmän toiminnan perustana.

Varhaiskasvatussuunnitelmassa on otettu huomioon Kansallisen arviointikeskus Karvin julkaisemat varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin perusteet ja suositukset (2018), jotka ohjaavat Helsingin varhaiskasvatuksen laadun arviointia. Karvi julkaisi 6.9.2019 arviointituloksia varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisesta päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Arviointiraportti sisältää kymmenen kohdan kehittämissuositukset, jonka pohjalta myös Helsingin varhaiskasvatuksen laatutyötä tullaan työstämään. Varhaiskasvatussuunnitelmaa ja sen toteuttamista arvioidaan säännöllisesti.

Varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönottoa tuetaan täydennyskoulutuksen, eri henkilöstöryhmille suunnattujen työpajojen, perehdytysmateriaalin, kehittämispäivien ja muun yhteisen kehittämisen muodossa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Henkilöstölle järjestetään täydennyskoulutusta pedagogiseen dokumentointiin, portfoliotyöskentelyyn ja arviointiin liittyen.

Lapsivaikutukset

Varhaiskasvatus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvosta. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä. Lapsi saa tarvitsemaansa tukea kasvuun ja oppimiseen.

Tavoitteellisessa ja suunnitelmallisessa varhaiskasvatuksessa edistetään yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallisuuteen ja toimijuuteen yhdessä muiden kanssa. Varhaiskasvatukseen osallistuminen on lapsen oikeus. 

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566