Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2019

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

17.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 28

Helsingin luonnontiedelukion johtokunnan jäsenen valinta

HEL 2019-009363 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

        myönsi Elina Myllymäelle eron Helsingin luonnontiedelukion johtokunnan jäsenen luottamustoimesta sekä

        valitsi Helsingin luonnontiedelukion johtokuntaan muuta henkilökuntaa edustavaksi jäseneksi Minna Aulu-Hosiojan vuoden 2021 syyskuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsi 26.9.2017 (§ 11) Helsingin luonnontiedelukion johtokuntaan muuta henkilökuntaa edustavaksi jäseneksi Elina Myllymäen toimikaudelle 1.10.2017-30.9.2021. Elina Myllymäki on vaihtanut työpaikkaa, joten hän on pyytänyt eroa johtokunnan jäsenen luottamustoimesta.

Helsingin luonnontiedelukion henkilökunnan kokouksessa 13.8.2019 on esitetty johtokuntaan uudeksi muuta henkilökuntaa edustavaksi jäseneksi Minna Aulu-Hosiojaa.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 79 §:n 1 momentin mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 24 §:n mukaan koulujen johtokunnat toimivat kasvatus- ja koulutuslautakunnan oman kieliryhmänsä jaoston alaisina. Jaosto, jonka alaisena johtokunta toimii, valitsee neljän vuoden toimikaudeksi johtokunnan jäsenet ja varajäsenet.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Helsingin luonnontiedelukio

Taloushallinto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566