Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2019

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/7

 

17.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 30

Ressun lukion johtokunnan jäsenten valinta

HEL 2019-007004 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

        myönsi Natalie Lingwoodille, Sini Ilvekselle ja Marko Haloselle eron Ressun lukion johtokunnan jäsenen sekä Antti Louhivuorelle, Vincent Zhengille ja Marko Miettiselle eron varajäsenen luottamustoimista ja

        valitsi Ressun lukion johtokuntaan varsinaiseksi opiskelijajäseneksi Jonatan Åkessonin ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jaakko Kemppaisen sekä varsinaiseksi opiskelijajäseneksi Eini Ristilän ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Emilia Uljaan sekä henkilökuntaa edustavaksi varajäseneksi Camilla Lehdon ja opettajia edustavaksi jäseneksi Marko Halosen henkilökohtaisen varajäsenen Mika Spåran sekä Spåralle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sami Puumalaisen vuoden 2021 syyskuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsi Ressun lukion johtokuntaan opiskelijoita edustaviksi jäseniksi Natalie Lingwoodin 30.1.2018 (§ 3) ja Sini Ilveksen 6.11.2018 (§ 47), heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi Vincent Zhengin ja Antti Louhivuoren 6.11.2018 (§ 47) sekä muuta henkilökuntaa edustavan varsinaisen jäsenen Tarja Ryanin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Marko Miettisen 24.04.2018 (§ 26) ja opettajia edustavaksi jäseneksi Marko Halosen 26.9.2017 (§ 11) vuoden 2021 syyskuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Ressun lukion opiskelijajäsenet, Natalie Lingwood, Sini Ilves, Antti Louhivuori ja Vincent Zheng ovat hakeneet eroa, koska ovat valmistuneet, eivätkä ole enää koulun opiskelijoita. Marko Miettinen ja Marko Halonen ovat hakeneet eroa, koska eivät enää ole Helsingin kaupungin palveluksessa.

Ressun lukion ehdottaa opiskelijakunnan esityksen mukaisesti Natalie Lingwoodin tilalle varsinaiseksi jäseneksi Jonatan Åkessonia ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä Antti Louhivuoren tilalle Jaakko Kemppaista sekä varsinaisen jäsenen Sini Ilveksen tilalle Eini Ristilää ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Vincent Zhengin tilalle Emilia Uljasta. Muuta henkilökuntaa edustavaksi jäseneksi Ressun lukio on 11.6.2019 ehdottanut Camilla Lehtoa ja 9.8.2018 opettajia edustavaksi jäseneksi Mika Spåraa (nykyisin Marko Halosen varajäsen) sekä Spåralle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sami Puumalaista.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 79 §:n 1 momentin mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 24 §:n mukaan koulujen johtokunnat toimivat kasvatus- ja koulutuslautakunnan oman kieliryhmänsä jaoston alaisina. Jaosto, jonka alaisena johtokunta toimii, valitsee neljän vuoden toimikaudeksi johtokunnan jäsenet ja varajäsenet.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Ressun lukio

Taloushallinto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566