Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2019

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

17.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27

Helsingin kielilukion kaksikielinen suomi-englanti opetus 1.8.2020 alkaen

HEL 2019-008429 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväksyä Helsingin kielilukion kaksikielisen suomi-englanti opetuksen aloittamisen 1.8.2019 alkaen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli asiantuntijat Satu Koisitinen ja Sanna Manner. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 31023444

satu.koistinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Pöytäkirjanote_Helsingin kielilukio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) on päätetty, että kansainvälisyys on Helsingissä tavoite ja arvo. Lisäksi on päätetty, että helsinkiläisten kielitaitoa vahvistetaan ja englanninkielisen kasvatuksen ja opetuksen paikkamäärä kaksinkertaistetaan.

Strategiakauden kehittämistyön tuloksena Helsingin kaupungin perusopetuksessa on 100 aloituspaikkaa ensimmäisellä luokalla kaksikielisessä suomi-englanti/englanninkielisessä –opetuksessa. Toisen asteen kaksikielisen suomi-englanti opetuksen aloituspaikkojen lisääminen vastaa kaupunkistrategian tavoitteisiin ja tarjoaa kaksikielisessä suomi-englanti opetuksessa opiskeleville oppilaille yhtenäisen oppimispolun varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Yhtenäisen opinpolun takaamiseksi on huolehdittava, että aloituspaikkoja on tarpeeksi perusopetuksessa kaksikielisessä opetuksessa opiskelleille oppilaille.

Helsingissä tavoitteena on myös, että kaikilla lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai painotettu opetus. Erityisen koulutustehtävän ja painotetun opetuksen avulla voidaan turvata kaikkien kaupungin lukioiden vetovoimaisuus ja ehkäistä alueellista segregaatiota. Helsingin kielilukion uuden kaksikielisen suomi-englanti opetuksen aloittaminen tukee myös tämän tavoitteen toteutumista

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen (kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.1.2018, 5 §) mukaisesti Helsingin kielilukio on tarjonnut 1.8.2018 alkaen on kielet ja kansainvälisyys –painotusta. Kielet ja kansainvälisyys -painotus on ollut jatkumoa aikaisemmalle Helsingin kielilukion erityiselle koulutustehtävälle. Uuden kaksikielinen suomi-englanti opetuksen painotuksen myötä Helsingin kielilukio tarjoaa kansainvälisyys ja kielet -painotuksen lisäksi 1.8.2020 alkaen kaksikielistä suomi-englanti opetusta.

Kaksikielinen suomi-englanti opetus

Lukiokoulutusta voidaan antaa joko suomeksi, ruotsiksi, saameksi, romaniksi tai viittomakielellä ja joissain tapauksissa muulla lain mukaan määritellyllä kielellä. Osa lukiokoulutuksen oppimäärän opetuksesta voidaan kuitenkin antaa myös muulla kuin edellä määritellyllä opetuskielellä, jos se ei vaaranna opiskelijan mahdollisuutta seurata opetusta ja suorittaa oppimäärä ja ylioppilastutkinto. (Lukiolaki 3 14§) Näin ollen lukio-opetusta voidaan antaa kahdella kielellä. Tässä tapauksessa suomeksi ja englanniksi. Kansallisen lukiokoulutuksen päätteeksi opiskelija suorittaa ylioppilastutkinnon suomeksi tai ruotsiksi.

Helsingin kielilukion kaksikielisessä suomi-englanti opetuksessa opiskelija suorittaa kursseja sekä suomeksi että englanniksi. Kaksikielisen opetuksessa tarjotaan opiskelijalle mahdollisuus suorittaa vähintään 50% pakollisista ja syventävistä kursseista (2021 alkaen opintopisteistä) englanniksi kuitenkin siten, että äidinkieli ja kirjallisuus, kieliaineet sekä taito- ja taideaineet suoritetaan suomeksi. Opiskelija valitsee suorittamiensa kurssiensa (2021 alkaen opintojaksojen) opetuskielen tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaisesti.

Kaksikielisen opetuksen järjestämisessä huolehditaan opiskelijan kielitaidon kehittymisestä sekä suomen että englannin kielissä siten, että opiskelijalla on valmiudet suoriutua tavoitteidensa mukaisesti ylioppilastutkinnosta suomen kielellä.

Opiskelija saavuttaa vahvan kielitaidon molemmissa opetuskielissä opiskellessaan suomeksi ja englanniksi. Kahdella kielellä opiskelun on todettu kielitaidon lisäksi kehittävän ajattelun taitoja, tarkkavaisuutta, sinnikkyyttä, oppimaan oppimisen taitoja sekä uusiin tilanteisiin sopeutumista. Kaksikielinen opetus tarjoaa myös hyvän mahdollisuuden kansainväliseen yhteistyöhön ja osaamisen lisäämiseen sekä luontevan tavan tehdä korkeakouluyhteistyötä kansainvälisten yliopistojen kanssa.

Kaksikielinen suomi-englanti opetus lisää lukiokoulutuksen vetovoimaisuutta, vahvistaa koulutuksen laatua ja oppistuloksia ja sujuvoittaa korkeakouluopintoihin siirtymistä, mitkä ovat myös lukiouudistuksen keskeisiä tavoitteita. Lisäksi kahdella kielellä opiskelu tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa entistä yksilöllisempiä opintopolkuja, koska kursseja voi valita omien tavoitteidensa mukaisesti suomeksi tai englanniksi.

Hakeminen kaksikieliseen suomi-englanti opetukseen ja aloituspaikat

Helsingin kielilukion kaksikieliseen suomi-englanti –opetukseen haetaan yhteishaussa. Aloituspaikkoja on 30. Aloituspaikat lisätään lukion nykyiseen oppilasmäärään. Aloituspaikkoja voidaan myöhemmin lisätä, jos sille on tarvetta. Valituksi tuleminen edellyttää soveltuvuuskokeeseen osallistumista. Soveltuvuuskokeella arvioidaan hakijan soveltuvuutta opiskella kahdella kielellä.

Opetukseen valittujen opiskelijoiden lisäksi myös muiden lukion opiskelijoiden on mahdollista valita englanniksi järjestettäviä kursseja (2021 alkaen opintojaksoja), jos niillä on tilaa. Jatkossa kursseja voidaan tarjota myös muiden lukioiden opiskelijoille.

Koulun valmiudet ja henkilöstön osaaminen

Helsingin kielilukion nykyisellä henkilöstöllä on valmiudet antaa kaksikielistä suomi-englanti opetusta. Henkilöstön osaamista on kartoitettu syksyllä 2018 tehdyllä sisäisellä kyselyllä. Lisäksi uusissa rekrytoinneissa on kiinnitetty huomiota opettajien englannin kielen taitoon. Kaksikielinen suomi-englanti opetus voidaan käynnistää elokuussa 2020 nykyisellä henkilöstöllä.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 31023444

satu.koistinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Pöytäkirjanote_Helsingin kielilukio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Lukiokoulutuksen alueelliset palvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566