Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2019

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/13

 

17.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 36

Lauttasaaren ala-asteen koulun johtokunnan jäsenten valinta

HEL 2019-008274 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

        myönsi Timo Toropaiselle ja hänen varajäsenelleen Velipekka Nummikoskelle sekä Anna Harrelalle eron Lauttasaaren ala-asteen koulun johtokunnan luottamustoimista sekä

        valitsi Lauttasaaren ala-asteen koulun johtokuntaan huoltajia edustavaksi jäseneksi Juha Pietiläisen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mikko Kaarlelan sekä muuta henkilökuntaa edustavaksi jäseneksi Tarja Lohilahden vuoden 2021 syyskuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsi 26.9.2017 (§ 11) Lauttasaaren ala-asteen koulun johtokuntaan huoltajia edustavaksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi Timo Toropaisen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Velipekka Nummikosken sekä muuta henkilökuntaa edustavaksi jäseneksi Anna Harrelan toimikaudelle 1.10.2017-30.9.2021. Velipekka Nummikoski on pyytänyt eroa luottamustoimesta 4.8.2019, koska hänen lapsensa ei enää ole koulussa oppilaana. Anna Harrela on pyytänyt eroa, koska ei enää ole koulussa töissä. Timo Toropainen on pyytänyt eroa 2.8.2019.

Vanhempainkokouksessa 2.9.2019 on päätetty esittää johtokuntaan huoltajia edustavaksi jäseneksi Juha Pietiläistä ja hänelle varajäseneksi Mikko Kaarlelaa. Henkilökunnan kokouksessa 10.9.2019 on päätetty esittää johtokuntaan muuta henkilökuntaa edustavaksi jäseneksi Tarja Lohilahtea.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 79 §:n 1 momentin mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 24 §:n mukaan koulujen johtokunnat toimivat kasvatus- ja koulutuslautakunnan oman kieliryhmänsä jaoston alaisina. Jaosto, jonka alaisena johtokunta toimii, valitsee neljän vuoden toimikaudeksi johtokunnan jäsenet ja varajäsenet.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Lauttasaaren ala-asteen koulu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566