Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2019

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/11

 

17.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 34

Jätkäsaaren peruskoulun johtokunnan jäsenten valinta

HEL 2019-006035 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

        myönsi Raisa Ermalle eron Jätkäsaaren peruskoulun johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan, Ilona Taimelalle jäsenen, Riitta Jurvansuulle jäsenen ja Anita Mantilalle varajäsenen luottamustoimesta sekä 

        valitsi Jätkäsaaren peruskoulun johtokuntaan huoltajia edustavaksi jäseneksi Laura Aittoniemen, opettajia edustavaksi jäseneksi Ringa Tammen, muuta henkilökuntaa edustavaksi jäseneksi Meija Ellerin ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jenna Karppisen sekä Laura Aittoniemen siirtyessä varajäsenestä varsinaiseksi jäseneksi, hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Lari Ahokkaan vuoden 2021 syyskuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsi 26.9.2017 (§ 11) Jätkäsaaren peruskoulun johtokuntaan huoltajia edustavaksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Raisa Erman, opettajia edustavaksi jäseneksi Ilona Taimelan sekä muuta henkilökuntaa edustavaksi jäseneksi Riitta Jurvansuun ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Anita Mantilan toimikaudelle 1.10.2017-30.9.2021. Anita Mantila on pyytänyt eroa luottamustoimesta 26.3., Raisa Erma 14.5. ja Ilona Taimela 21.5.2019.

Jätkäsaaren peruskoulun vanhempainillassa on 28.8.2019 ehdotettu uudeksi huoltajia edustavaksi jäseneksi Laura Aittoniemeä ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Lari Ahokasta. Jätkäsaaren peruskoulun opettajankokouksessa 28.8.2019 on ehdotettu Ringa Tammea uudeksi opettajia edustavaksi jäseneksi. Muu henkilöstö ehdottaa Riitta Jurvansuun tilalle Meija Elleriä ja Anita Mantilan tilalle Jenna Karppista.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 79 §:n 1 momentin mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 24 §:n mukaan koulujen johtokunnat toimivat kasvatus- ja koulutuslautakunnan oman kieliryhmänsä jaoston alaisina. Jaosto, jonka alaisena johtokunta toimii, valitsee neljän vuoden toimikaudeksi johtokunnan jäsenet ja varajäsenet.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Jätkäsaaren peruskoulu

Taloushallinto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566