Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2019

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

17.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29

Helsingin medialukion johtokunnan opiskelijajäsenten valinta

HEL 2019-006424 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

        myönsi Santeri Helakalliolle ja Nuutti Ruotsalaiselle eron Helsingin medialukion johtokunnan jäsenen luottamustoimista sekä

        valitsi Helsingin medialukion johtokuntaan opiskelijoita edustavaksi jäseneksi Ville Suppalan sekä varajäseneksi Nikki Hämälän vuoden 2021 syyskuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsi
26.9.2017 (§ 11) Helsingin medialukion johtokuntaan opiskelijoita
edustaviksi varajäseniksi Santeri Helakallion ja Nuutti Ruotsalaisen toimikaudelle 1.10.2017–30.9.2021. Santeri Helakallio ja Nuutti Ruotsalainen ovat pyytäneet eroa johtokunnasta 1.6.2019 lukien, koska ovat valmistuneet ylioppilaiksi.

Helsingin medialukion opiskelijakunnan hallitus on 13.5.2019 esittänyt johtokuntaan uudeksi opiskelijoita edustavaksi jäseneksi Ville Suppalaa sekä varajäseneksi Nikki Hämälää.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 79 §:n 1 momentin mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 24 §:n mukaan koulujen johtokunnat toimivat kasvatus- ja koulutuslautakunnan oman kieliryhmänsä jaoston alaisina. Jaosto, jonka alaisena johtokunta toimii, valitsee neljän vuoden toimikaudeksi johtokunnan jäsenet ja varajäsenet.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Helsingin medialukio

Taloushallinto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566