Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

14.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Petra Malinin ja Elina Das Bhowmikin sekä varatarkastajiksi Markku Hannulan ja Johanna Krabben.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajaksi Johanna Nuortevan sijasta Petra Malinin ja varatarkastajaksi Antti Möllerin sijasta Markku Hannulan.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Nuortevan ja Elina Das Bhowmikin sekä varatarkastajiksi Antti Möllerin ja Johanna Krabben.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566