Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/8

 

14.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22

Puistopolun peruskoulun johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

HEL 2019-005134 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

        myönsi Pekka Hummelinille eron Puistopolun peruskoulun johtokunnan jäsenen luottamustoimesta sekä

        valitsi hänen tilalleen Puistopolun peruskoulun johtokuntaan opettajia edustavaksi jäseneksi Stina Antilan sekä Stina Antilalle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Teemu Salon vuoden 2021 syyskuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsi 26.9.2017 (§ 11) Puistopolun peruskoulun johtokuntaan opettajia edustavaksi jäseneksi Pekka Hummelinin ja hänelle varajäseneksi Stina Antilan toimikaudelle 1.10.2017-30.9.2021. Pekka Hummelinille on myönnetty ero Helsingin kaupungin palveluksesta 13.3.2019 eikä hän enää toimi Puistopolun peruskoulussa opettajana.

Puistopolun peruskoulun opettajainkokouksessa on 28.3.2019 esitetty johtokuntaan opettajia edustavaksi jäseneksi Pekka Hummelinin nykyistä varajäsentä Stina Antilaa ja Stina Antilalle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Teemu Saloa.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 79 §:n 1 momentin mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 24 §:n mukaan koulujen johtokunnat toimivat kasvatus- ja koulutuslautakunnan oman kieliryhmänsä jaoston alaisina. Jaosto, jonka alaisena johtokunta toimii, valitsee neljän vuoden toimikaudeksi johtokunnan jäsenet ja varajäsenet.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Puistopolun peruskoulu

Taloushallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566