Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

14.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18

Lauttasaaressa 1.8.2020 aloittavan uuden suomenkielisen koulun toimipaikka

HEL 2019-005450 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että Lauttasaaren toisen suomenkielisen ala-asteen koulun toimipaikka sijaitsee osoitteessa Vattuniemenkuja 4, 00210 Helsinki.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83012

hanna.valitalo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uuden koulun toimipaikaksi esitetään osoitteeseen Vattuniemenkuja 4, 00210 Helsinki. Uuden koulun rakennukseen tulee noin 650 oppilaspaikkaa. Lauttasaaren ala-asteen koulussa tulee olemaan noin 530 oppilaspaikkaa perusparannuksen jälkeen. Lauttasaaren alueen noin 1100 ala-asteikäistä oppilasta ohjataan oppilaaksiottoalueen avulla siten, että molemmissa koulurakennuksissa on tarkoituksenmukainen tilankäyttö.

Palveluverkkotarkastelu käynnistyi, koska Lauttasaaren ala-asteen koulun oppilaakasiottoalueella 7–12-vuotiaiden väestö on kasvanut ja kasvaa edelleen. Yksi ala-asteen koulu ei riitä tarjoamaan perusopetuspalveluita ala-asteikäisille lapsille. Alueelle on investointiohjelman talonrakentamisohjelmassa vuosille 2019–2028 ohjelmoitu Lauttasaaren toinen ala-aste osoitteeseen Vattuniemenkuja 4. Rakennus valmistuu tammikuussa 2020. Uuden koulun toiminta käynnistyy 1.8.2020.

Tavoitteena on turvata alueen ala-asteikäisille riittävät perusopetuspalvelut alueella.

Helsingin kaupungin koulujen palveluverkon tarkastelu pohjautuu koulutuspoliittisiin linjauksiin (kaupunginhallitus 30.3.2015 § 339) sekä Helsingin kaupunkistrategiaan 2017–2021.

Lauttasaaren kaupunginosassa tulee toimimaan nykyisen yhden noin 1000 oppilaan koulun sijaan kaksi suomenkielistä ala-asteen koulua. Uuden koulun toimipaikka parantaa koulutilojen tarjontaa. Se tukee alueen väestönkasvusta johtuvaa koulupalvelujen saatavuutta, lähikouluperiaatteen sekä tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien toteutumista. Uusi koulurakennus parantaa tarkoituksenmukaista tilankäyttöä.

Uudessa koulurakennuksessa järjestetään myös varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen tilapaikat ovat noin 210 (varhaiskasvatuslautakunta 17.1.2017 § 4).

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 26.3.2019 § 121 päättänyt perustaa Lauttasaareen toisen suomenkielisen ala-asteen koulun.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan jaostojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta päättää koulujen toimipaikoista (15 luku 2 § 1 momentin 1 kohta).

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83012

hanna.valitalo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566