Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/7

 

14.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21

Pukinmäenkaaren peruskoulun johtokunnan jäsenen valinta

HEL 2019-004820 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

        myönsi Irina Nikolaevalle eron Pukinmäenkaaren peruskoulun johtokunnan jäsenen luottamustoimesta sekä

        valitsi hänen tilalleen Pukinmäenkaaren peruskoulun johtokuntaan henkilökuntaa edustavaksi jäseneksi Minna Tirkkosen vuoden 2021 syyskuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsi 26.9.2017 (§ 11) Pukinmäenkaaren peruskoulun johtokuntaan henkilökuntaa edustavaksi jäseneksi Irina Nikolaevan toimikaudelle 1.10.2017-30.9.2021. Irina Nikolaeva on virkavapaalla ja henkilökunta esittää keskuudestaan hänen tilalleen Minna Tirkkosta.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 79 §:n 1 momentin mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 24 §:n mukaan koulujen johtokunnat toimivat kasvatus- ja koulutuslautakunnan oman kieliryhmänsä jaoston alaisina. Jaosto, jonka alaisena johtokunta toimii, valitsee neljän vuoden toimikaudeksi johtokunnan jäsenet ja varajäsenet.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Pukinmäenkaaren peruskoulu

Taloushallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566