Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

14.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 20

Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

HEL 2019-003892 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

        myönsi Maaret Suntiolle sekä hänen henkilökohtaiselle varajäsenelleen Sasu-Petteri Suntiolle eron Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunnan jäsenen luottamustoimesta sekä

        valitsi Maaret Suntion tilalle Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokuntaan huoltajia edustavaksi jäseneksi Henriikka Rostin ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sasu-Petteri Suntion tilalle Kari Pokelan vuoden 2021 syyskuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsi 26.9.2017 (§ 11) Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokuntaan huoltajia edustavaksi jäseneksi Maaret Suntion ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Sasu-Petteri Suntion toimikaudelle 1.10.2017-30.9.2021. Maaret Suntio ja Sasu-Petteri Suntio ovat pyytäneet 30.11.2018 eroa luottamustoimestaan, koska ovat muuttaneet pois Pikku Huopalahden alueelta.

Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunta esittää heidän tilalleen huoltajia edustavaksi varsinaiseksi jäseneksi Henriikka Rostia ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kari Pokelaa.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 79 §:n 1 momentin mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 24 §:n mukaan koulujen johtokunnat toimivat kasvatus- ja koulutuslautakunnan oman kieliryhmänsä jaoston alaisina. Jaosto, jonka alaisena johtokunta toimii, valitsee neljän vuoden toimikaudeksi johtokunnan jäsenet ja varajäsenet.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Pikku Huopalahden ala-aste

Taloushallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566