Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

14.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17

Stadin ammatti- ja aikuisopiston paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat uudet tutkinnon osat

HEL 2019-004856 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyi seuraavat Stadin ammatti- ja aikuisopiston uudet paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat:

Matkailualan perustutkinto:
Tourism in Helsinki region 15 osp

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto:
Asiakastuotannot 15 osp
Tapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen 15 osp
Äänentoiston toteuttaminen 15 osp

Taideteollisuusalan perustutkinto:
Projektin toteuttaminen taideteollisuusalalla 15 osp

Teknisen suunnittelun perustutkinto:
Erikoisrakenteiden suunnitelmien tuottaminen 15 osp
Projektinhallinta suunnitteluhankkeessa 15 osp
Julkaisujen laatiminen 15 osp

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Tuija Artama, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 21418

tuija.artama(a)hel.fi

Liitteet

1

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteet ja tutkinnon muodostuminen ovat uudistuneet vuonna 2018. Valtakunnallisten tutkinnon perusteiden tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on ammattialan laaja-alainen ammattitaito. Uudistuneessa tutkinnon rakenteessa opiskelijalla on mahdollista sisällyttää tutkintoonsa valinnaisena tutkinnon osana paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa. Valtakunnalliset tutkinnon perusteet eivät huomioi ammatillisen osaamisen maantieteelliseen sijaintiin perustuvia tarpeita. Lisäksi työelämällä on eri alueilla erilaisia osaamisen tarpeita, joita opiskelijan on perusteltua oppia työllistymisen edistämiseksi. Tämän vuoksi osassa perustutkinnoista on perusteltua tarjota koulutuksen järjestäjän omia paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia.

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa sisältää työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Tutkinnon muodostumissääntöjen mukaisesti ammatillisissa perustutkinnoissa paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa voi olla laajuudeltaan 5-15 osaamispistettä. Tutkinnon perusteissa on myös määrätty, että opiskelija voi sisällyttää tällaisen tutkinnon osan vain yhden, vaikka se olisi pienempi kuin 15 osaamispistettä ja koulutuksen järjestäjä tarjoaisi useampia alle 15 osaamispisteen kokonaisuuksia.

Koulutuksen järjestäjä suunnittelee ja tarjoaa paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia syventämään valtakunnallisten tutkinnon perusteiden osaamista sekä vastaamaan paikallisiin osaamisen tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää laajuuden osaamispisteinä. Lisäksi koulutuksen järjestäjä määrittelee tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin valtakunnallisissa ammatillisissa tutkinnon osissa.

Stadin ammatti- ja aikuisopisto sijaitsee Helsingissä, joka pääkaupunkina ja osana pääkaupunkiseutua tuo omia tarpeitaan ammatilliselle osaamiselle. Helsingin ympäristö ja palvelut ovat erityislaatuisia monessa suhteessa muuhun Suomeen. Helsinki on Suomen kulttuurillinen, hallinnollinen, poliittinen ja liike-elämän keskus. Tämä tuottaa osaamiselle alueellisia erityistarpeita, joihin alueella tarjottavan koulutuksen tulee vastata. Stadin ammatti- ja aikuisopiston paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvilla tutkinnon osilla tuotetaan omalta osaltaan osaamista alueellisiin tarpeisiin. Suuri osa Stadin ammatti- ja aikuisopiskelijoista työllistyy pääkaupunkiseudulle, jolloin alueellisen osaamistarpeiden täyttäminen lisää työllistymismahdollisuuksia.

Uusista Stadin ammatti- ja aikuisopiston paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvista tutkinnon osista on tehty toteutussuunnitelmat, joissa paikallisiin tarpeisiin ja työelämän vaatimuksiin vaadittavat ammattitaitovaatimukset, sisällöt ja arviointi on kuvattu yksityiskohtaisesti. Joitakin uusista tutkinnon osista on mahdollista sisällyttää myös muihin ammatillisiin perustutkintoihin, kuin mihin se on lähtökohtaisesti tuotettu. Päätösehdotuksen liitteenä on koonti, jossa on kuvattu uudet paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat lyhyesti.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Tuija Artama, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 21418

tuija.artama(a)hel.fi

Liitteet

1

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566