Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/9

 

14.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 23

Munkkivuoren ala-asteen johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

HEL 2019-005488 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

        myönsi Päivi Hallbergille ja Nanna Shemeikalle eron Munkkivuoren ala-asteen johtokunnan jäsenen luottamustoimesta sekä

        valitsi Päivi Hallbergin tilalle Munkkivuoren ala-asteen johtokuntaan henkilökuntaa edustavaksi jäseneksi Camilla Gablerin ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Joni Rintamaan sekä

        valitsi Nanna Shemeikan tilalle Munkkivuoren ala-asteen johtokuntaan huoltajia edustavaksi jäseneksi Rosetta Halonen-Mattilan ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kimmo Fransilan vuoden 2021 syyskuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsi 26.9.2017 (§ 11) Munkkivuoren ala-asteen johtokuntaan henkilökuntaa edustavaksi jäseneksi Päivi Hallbergin ja hänelle varajäseneksi Camilla Gablerin sekä huoltajia edustavaksi jäseneksi Nanna Shemeikan (ent. Iipponen) ja hänelle varajäseneksi Rosetta Halonen-Mattilan toimikaudelle 1.10.2017-30.9.2021. Päivi Hallberg on 21.11.2018 pyytänyt eroa johtokunnasta, koska hänen palvelussuhteensa Helsingin kaupungilla päättyy. Nanna Shemeikka on 8.3.2019 pyytänyt eroa johtokunnasta, koska hän on muuttamassa pois Helsingistä.

Munkkivuoren ala-asteen koulun henkilökunta on 19.3.2019 pidetyssä kokouksessa päättänyt esittää Päivi Hallbergin tilalle henkilökuntaa edustavaksi jäseneksi nykyistä varajäsentä Camilla Gableria ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Joni Rintamaata. Nanna Shemeikan tilalle huoltajia edustavaksi varsinaiseksi jäseneksi esitetään nykyistä varajäsentä Rosetta Halonen-Mattilaa ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kimmo Fransilaa.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 79 §:n 1 momentin mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 24 §:n mukaan koulujen johtokunnat toimivat kasvatus- ja koulutuslautakunnan oman kieliryhmänsä jaoston alaisina. Jaosto, jonka alaisena johtokunta toimii, valitsee neljän vuoden toimikaudeksi johtokunnan jäsenet ja varajäsenet.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Munkkivuoren ala-aste

Taloushallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566