Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

14.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

Työväenopiston opinto-ohjelma 2019-2020

HEL 2019-004963 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto merkitsi tiedoksi liitteenä olevan Helsingin työväenopiston opinto-ohjelman 2019-2020.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Ville Ylikahri, vapaan sivistystyön päällikkö, puhelin: 310 88501

ville.ylikahri(a)hel.fi

Liitteet

1

Työväenopiston opinto-ohjelma 2019-2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto tuottaa vuosittain noin 5000 kurssia, luentoa ja tapahtumaa. Kurssien suunnittelusta vastaavat ainealojen suunnittelijaopettajat ja koulutussuunnittelijat. Opetuksen toteuttavat opiston vakituiseen henkilökuntaan kuuluvat suunnittelijaopettajat sekä noin 900 tuntiopettajaa vuosittain. Kullekin ainealalle on määritelty tietty tuntimäärä, joka tulee toteuttaa.

Työväenopiston opinto-ohjelmassa 2019-2020 kuvataan toiminnan keskeiset strategiset linjaukset, opetuksen volyymit ainealoittain sekä eri ainealojen tavoitteet ja painotukset. Näiden raamien puitteissa ainealojen suunnittelijat kokoavat varsinaisen kurssitarjottimen. Konkreettisia kurssi-ideoita kerätään kaupunkilaisilta, opiskelijoilta ja tuntiopettajilta palautteiden keruun, asiakaskyselyn ja mm. sosiaalisessa mediassa järjestettävien kilpailujen avulla.

Syksyn 2019 kurssitarjonta julkaistaan Ilmonet-fi-palvelussa 10.6. ja ilmoittautuminen syksyn kursseille alkaa porrastetusti 12.-14.8.

Vanhan, ennen toimialauudistusta voimassa olleen työväenopiston johtosäännön mukaan johtokunta hyväksyi opetussuunnitelman ja päätti opetuksen painotukset vuosittain talousarvioehdotuksen yhteydessä. Johtokunnalle tuotiin touko-kesäkuussa tiedoksi opinto-ohjelma, minkä jälkeen rehtori vahvisti sen.

Nykyisen hallintosäännön mukaan kaupunkitasoisten opetussuunnitelmien ja muiden opetuksen järjestämiseen liittyvien suunnitelmien hyväksymisestä päättää kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan suomenkielinen jaosto. Opetuksen resurssit ja vuosittaiset painotukset määritellään osana kaupungin ja toimialan talousarviota. Opinto-ohjelma on perustelua tuoda tiedoksi jaostolle vuosittain, kuten se tuotiin aiemmin johtokunnalle.

Opinto-ohjelmassa osa tavoitteista ja mittareista koskee vuotta 2019, osa lukuvuotta 2019-2020, sillä työväenopiston toiminnan suunnittelu tapahtuu osittain kalenterivuosittain ja osittain lukuvuosittain. Toiminnan taloudelliset raamit ja strategiset tavoitteet määritellään kalenterivuosittain. Kurssitarjontaa suunnitellaan jatkuvan suunnittelun periaatteella, mutta pääosa kursseista suunnitellaan keväällä ja syksyllä siten, että ne julkaistaan kahdesti vuodessa. Työväenopiston kurssitarjonnasta merkittävä osa on koko lukuvuoden kestäviä kokonaisuuksia.

Työväenopiston opetus jakaantuu neljään yksikköön: kielet ja tietoaineet, taitoaineet, taideaineet sekä maahanmuuttajakoulutus. Opetus jakaantuu vuonna 2019 yksiköiden välillä seuraavasti:

- kielet ja tietoaineet 27 090 tuntia

- taitoaineet 30 570 tuntia

- taideaineet 36 040 tuntia

- maahanmuuttajakoulutus 10 730 tuntia

Tuntimäärä on pysynyt viime vuodet varsin vakaana. Selkein muutos on maahanmuuttajakoulutuksen volyymin kasvu, mikä tulee jatkumaan vuonna 2020. Vuodesta 2018 alkaen maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus on ollut vapaan sivistystyön erityistehtävä, jota rahoitetaan korotetulla valtionosuudella. Tämä koulutus on voimakkaassa kasvussa. Maahanmuuttajakoulutus eriytettiin työväenopistossa omaksi yksikökseen 1.4.2019 alkaen ja yksikköön ollaan lisäämässä vakansseja. Tavoitteena on paitsi lisätä maahanmuuttajille tarjotun kielikoulutuksen määrää, myös auttaa maahanmuuttajataustaisia kaupunkilaisia löytämään koko opiston kurssitarjonta.

Työväenopiston sitovina toiminnallisina tavoitteina on tarjota jokaiselle oppijalle yksilöllisiä tapoja oppia ja opiskella sekä kehittää koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä. Opistossa on käynnissä kaksi kehittämishanketta, joista toinen tähtää aikuisten digi- ja perustaitojen parantamiseen ja toinen opiston tapahtumatuotannon kehittämiseen. Työväenopisto toteuttaa osaltaan kaupunkistrategiaa sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan strategisia painopisteitä monin eri toimenpitein. Nämä kaikki näkyvät opinto-ohjelman painotuksissa.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Ville Ylikahri, vapaan sivistystyön päällikkö, puhelin: 310 88501

ville.ylikahri(a)hel.fi

Liitteet

1

Työväenopiston opinto-ohjelma 2019-2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566