Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2019

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

29.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Täydennys esiopetuksen järjestämispaikkoihin kaudella 2019-2020

HEL 2018-010923 T 05 01 06

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti lisätä 6.11.2018 tekemäänsä päätökseen esiopetuksen järjestämispaikoista toiminta-ajalla 2019-2020 yksityisen päiväkoti Histamiinin.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Liitteet

1

Esiopetuspaikat oppilaaksiottoalueittain kaudella 2019-2020 2

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 6.11.2018 kokouksessaan esiopetuksen järjestämispaikoista toiminta-ajalla 2019-2020 ja täydensi päätöstä 11.12.2018.

Päiväkodin palvelumuoto muuttuu 1.8.2019 ostopalvelusta yksityiseksi palveluksi. Muutostilanteesta johtuen, on esiopetuksen järjestämisoikeus jäänyt hakematta. Päiväkoti Histamiini on aiemmin tarjonnut esiopetusta. On perusteltua, että se voi järjestää esiopetusta tulevalla toimintakaudella 2019-2020 ja varmistaa lasten opinpolun jatkumon varhaiskasvatuksesta esiopetukseen.

Päiväkoti Histamiinille tulisi myöntää esiopetuksen järjestämisoikeus ja lisätä päiväkodin tiedot esiopetusta toiminta-ajalla 2019-2020 tarjoavien päiväkotien luetteloon.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Liitteet

1

Esiopetuspaikat oppilaaksiottoalueittain kaudella 2019-2020 2

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Varhaiskasvatuksen aluepäälliköt

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 11.12.2018 § 65

HEL 2018-010923 T 05 01 06

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti lisätä 6.11.2018 tekemäänsä päätökseen esiopetuksen järjestämispaikoista toiminta-ajalla 2019-2020 yksityisen päiväkoti Kaivopuisto International Kindergartenin ja yksityisen päiväkoti Poijun.

06.11.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566