Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2019

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

29.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Kaksikielisen varhaiskasvatustarjonnan lisääminen 1.8.2019 alkaen

HEL 2018-013226 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti käynnistää ruotsin kielen kielikylpytoiminnan päiväkoti Veräjänmäessä 1.8.2019 alkaen.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 31023444

satu.koistinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017 § 321) on päätetty, että kielikylykasvatusta ja -opetusta lisätään. Toimintakaudella 2018–2019 Helsingissä toimii kuusi kielikylpypolkua. Päiväkoti Veräjämäessä alkava uusi kielikylpyryhmä täydentää Helsingin kielikylpypolkujen verkostoa ja kasvattaa polkujen määrän seitsemään.

Perusopetuksen osalta ruotsin kielen kielikylpyopetus käynnistetään syksyllä 2022 myöhemmin päätettävässä koulussa. Tuleva koulu tarjoaa kielikylpyopetuksen jatkumon päiväkoti Veräjänmäestä kouluun siirtyville lapsille.

Kielikylpy on yksi kaksikielisen kasvatuksen ja opetuksen muoto, jossa noudatetaan varhaisen täydellisen kielikylvyn pedagogisia periaatteita, jotka on määritelty perus- ja esiopetuksen valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa. Kielikylpy alkaa varhaiskasvatuksessa 4 tai 5 vuoden ikäisenä ja jatkuu perusopetuksen 9. luokan loppuun asti. Varhaiskasvatus ja esiopetus toteutetaan suomenkielisessä perusopetuksessa ruotsin kielellä. Jokaiselle varhaiskasvatuksessa kielikylvyn aloittaneelle oppijalle taataan jatkumo perusopetuksen ajan kielikylpyopetuksessa.

Päiväkoti Veräjänmäen kielikylpyyn haetaan varhaiskasvatushakemuksella. Valintakriteerit kielikylvyn varhaiskasvatusryhmään ovat kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen (13.2.2018 § 2) ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston täydennyksen (6.11.2018 § 7) mukaiset.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 31023444

satu.koistinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Varhaiskasvatuksen alueelliset palvelut

Perusopetuksen alueelliset palvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566