Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2019

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/7

 

29.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Varajäsenen valinta Konalan ala-asteen koulun johtokuntaan

HEL 2019-000306 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti myöntää eron Konalan ala-asteen koulun johtokunnan opettajia edustavan varsinaisen jäsenen Mika Kelton henkilökohtaiselle varajäsenelle Marko Niiniselle ja valita hänen tilalleen opettajia edustavan varsinaisen jäsenen Mika Kelton henkilökohtaiseksi varajäseneksi Elisa Salolatvan vuoden 2021 syyskuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konalan ala-asteen koulun johtokunnan opettajia edustavan varsinaisen jäsenen Mika Kelton (Keltto) henkilökohtainen varajäsen Marko Niininen pyytää eroa luottamustoimestaan, koska hän ei ole enää koulun palveluksessa. Opettajat esittävät, että Niinisen tilalle valitaan Elisa Salolatva.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Konalan ala-asteen koulu

Talpa

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566