Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2019

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

29.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

Esiopetuksen toimipistekohtaisen paikkamäärän vahvistaminen keväällä 2019

HEL 2019-001017 T 05 01 06

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti oikeuttaa varhaiskasvatusjohtajan vahvistamaan toimipaikkakohtaiset esiopetuksen paikkamäärät paikkatarpeen selvittyä.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esiopetuksen järjestämispaikat päätetään vuosittain kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa. Esiopetuksen järjestämispaikat on päätetty 6.11.2018 ja samalla on todettu esiopetuksen ottamiseen liittyvät kriteerit.

Hakuajan päätyttyä ja paikkatarpeen selvittyä on suomenkielinen jaosto vuosittain vahvistanut esiopetuksen järjestämispaikat.

Suomenkielinen jaosto oikeuttaa varhaiskasvatusjohtajan vahvistamaan esiopetuspaikat keväällä 2019. Esiopetukseen haku päättyy 23.1.2019 ja perheille on luvattu ilmoittaa esiopetuspaikat viikolla 11. Aikataulullisista syistä olisi perusteltua, että varhaiskasvatusjohtaja vahvistaa esiopetuksen toimipistekohtaiset paikkamäärät esiopetushaun jälkeen. Esiopetuksen paikkamäärät vahvistetaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päättämien kriteereiden mukaan.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Varhaiskasvatuksen aluepäälliköt

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566