Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2019

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

29.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Suomenkielisen lisäopetuksen toimipaikat Helsingin kaupungin peruskouluissa ja Stadin ammatti- ja aikuisopistossa

HEL 2019-000459 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että lisäopetusta järjestetään toistaiseksi, tarpeen mukaan seuraavissa kouluissa ja oppilaitoksissa:

Pasilan peruskoulu

Myllypuron peruskoulu

Itäkeskuksen peruskoulu

Stadin ammattiopisto

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kunta voi järjestää perusopetuksen oppimäärän suorittaneille nuorille perusopetuslain mukaista yhden lukuvuoden kestävää lisäopetusta. Hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää perusopetuksen koulukohtaisesta sekä lukio ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoskohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta.

Lisäopetus kestää yhden (1) lukuvuoden ja sen laajuus on vähintään 1100 tuntia. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyi 21.6.2016 (§ 58) Helsingin kaupungin suomenkielisen lisäopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman. Lisäopetus jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Opetuksen lähtökohtana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt.

Lisäopetukseen hakeudutaan perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa. Helsingin kaupungin tarjoamaan lisäopetukseen hakeutumisen ehtona on, että hakija on helsinkiläinen ja on saanut peruskoulun päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna. Kaikki hakuehdot täyttävät nuoret saavat lisäopetuspaikan Helsingissä.  

Lisäopetukseen hakeutuu vuosittain noin 350 – 400 nuorta, joista suurin osa täyttää hakuehdot. Lisäopetuksessa aloittaneiden nuorten määrä vaihtelee vuosittain. Näin ollen arvioidaan tarpeen mukaan lukuvuosittain, missä koulussa tai oppilaitoksessa opetus järjestetään.

Lapsivaikutusten arviointi

Helsingin lisäopetuksella on merkittäviä lapsivaikutuksia tarjotessaan aloituspaikan peruskoulunsa päättäneille nuorille, jotka eivät ole saaneet jatko-opintopaikkaa kevään yhteishaussa. Lisäopetuksen keskeisenä tavoitteena on nuoren uravalintaan ja jatko-opintoihin liittyvien edellytysten kehittäminen ja tukeminen sekä nuoren elämänhallintataitojen vahvistaminen yhden lukuvuoden aikana. Opiskelija voi myös korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ja siten parantaa mahdollisuuksia jatko-opinnoissa. Lisäopetuksella ehkäistään syrjäytymistä, kun kaikille hakuehdot täyttäville helsinkiläisille nuorille tarjotaan mahdollisuus koulutukseen välivuoden sijaan.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Lisäopetuksen koulut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566