Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/8

 

11.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 39

Jäsenen ja varajäsenen valinta Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokuntaan

HEL 2018-009361 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti myöntää eron Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunnan huoltajia edustavalle varsinaiselle jäsenelle Risto Joelle ja hänen henkilökohtaiselle varajäsenelleen Sid Hillelle heidän luottamustoimistaan ja valita Joen tilalle huoltajia edustavaksi uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Sid Hillen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Pekko Kosken kummatkin vuoden 2021 syyskuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Munkkiniemen ala-asteen koulun johtokunnan huoltajia edustava varsinainen jäsen Risto Joki pyytää eroa luottamustoimestaan, koska hänen lapsensa ei ole enää koulun oppilaana. Johtokunta esittää, että hänen tilalleen valitaan hänen henkilökohtainen varajäsenensä Sid Hille ja uudeksi varajäseneksi Pekko Koski.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Munkkiniemen ala-asteen koulu

Taloushallinto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566