Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

11.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 33

Stadin ammatti- ja aikuisopiston jatkuvan haun hakuajat ja -menettelytavat

HEL 2018-009334 T 12 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväksyä Stadin ammatti- ja aikuisopiston ammatillisen koulutuksen jatkuvan haun hakuajat ja -menettelytavat alla olevan esityksen mukaisesti.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017, 37§) mukaan koulutuksen järjestäjä päättää jatkuvan haun hakuajoista ja -menettelytavoista sekä valintaperusteista.

Ammatillisessa koulutuksessa on 1.1.2018 alkaen otettu käyttöön jatkuva haku, joka korvaa aiemmat erillis- ja lisähaut. Valtakunnallinen yhteishaku toisen asteen opintoihin on edelleen käytössä. Yhteishaussa koulutuksiin hakevat ensisijaisesti peruskoulun päättävät nuoret. Myös yhteishaun vapaiksi jääneille paikoille opiskelijat valitaan jatkuvalla haulla.

Jatkuva haku tarkoittaa, että tutkintoihin tai tutkinnon osiin ja koulutukseen voi hakeutua joustavasti ympäri vuoden. Jatkuvan haun aloituspaikkatilanne muodostuu tutkintojen ja koulutusten opiskelijapaikkamäärästä ja opiskelijoiden valmistumisesta.

Jatkuvan haun toteutus perustuu henkilökohtaistamiseen. Henkilökohtaistamisella tarkoitetaan henkilön tavoitteiden, urasuunnitelmien ja aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella käytävää keskustelua ja suunnitelmaa osaamisen hankkimiseksi (miten, missä ja milloin osaaminen hankintaan). Henkilökohtaistamisen lähtökohtana on asiakas- ja kysyntälähtöisyys sekä osaamistarve. Koulutukseen haluavan kanssa selvitetään yhdessä soveltuva tutkinto tai koulutus ja tarvittavat tukitoimet sekä riittävät edellytykset aloittaa opinnot.

Opiskeluedellytysten varmistamisessa selvitetään kielelliset, matemaattiset- ja digitaaliset valmiudet sekä terveydentilavaatimukset erityisesti SORA-tutkintojen osalta. SORA-lainsäädännön tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä. Säädöksillä edistetään potilas- ja asiakasturvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta sekä opiskelijan itsensä ja opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta. SORA-tutkintoja ovat tekniikan ja liikenteen alalla logistiikan perustutkinto (autonkuljettaja/yhdistelmäajoneuvonkuljettaja), turvallisuusalan perustutkinto (turvallisuusvalvoja) sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja).

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa jatkuvaa hakua toteutetaan tarjoamalla koulutukseen hakeutuville hakeutumis- ja ohjauspäiviä. Hakeutumispäiviä on kolmen viikon välein. Hakeutumispäivissä jokainen henkilö saa henkilökohtaista ohjausta ja hänen opiskeluedellytyksensä varmistetaan kartoittamalla.

Ohjaus- ja henkilökohtaistamiskeskustelun jälkeen henkilö ilmoittautuu hakijaksi Wilma-järjestelmän kautta. Jokainen hakija täyttää ilmoittautumisessa samat opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot. Lisäksi hakulomakkeilla on omat lisäkysymykset tutkintoihin, joissa on tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia.

Jatkuvassa haussa arvioidaan hakijan koulutustarve sekä edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Arviointi voidaan tehdä hakemuksen perusteella tai hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisen yhteydessä.

Etusijalla ovat hakijat, joilla ei ole ammatillista tutkintoa ja joille tutkinto on tarpeellinen työllistymisen kannalta. Lisäksi valinnassa painotetaan työttömiä hakijoita ja hakijoita, joilla on alan työkokemusta tai harrastuneisuutta alalle sekä hakijoita, joilla koulutustarve on perusteltu muusta syystä esim. alanvaihto tai aikaisempi koulutus ei enää vastaa työelämän tarpeita.

Hakijoilta edellytetään myös osaamistavoitteiden ja tutkinnon kannalta riittäviä opiskeluvalmiuksia (kielelliset-, matemaattiset- ja digitaaliset valmiudet) sekä soveltuvuutta alalle (nk. SORA-tutkinnot). Jos sopivia hakijoita on enemmän kuin koulutuksessa on sillä hetkellä paikkoja, käytetään arvontaa. Henkilöille, jotka eivät tule valituksi koulutukseen tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja muita koulutusvaihtoehtoja. Stadin ammatti- ja aikuisopiston hakeutumis- ja ohjausprosessista kerätään systemaattisesti palautetta, jotta se palvelee jatkossa entistä tehokkaammin kaikkia oppijoita.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutustarjonta on nähtävillä valtakunnallisessa Opintopolku.fi –palvelussa. Lisäksi oppilaitoksen verkkosivuilla kerrotaan koulutuspaikkatilanteesta. Koulutusmarkkinoinnilla ja viestinnällä on jatkuvassa haussa suuri merkitys. Jatkuvalla haulla on nuorten ja aikuisten syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus, koska henkilö voi aloittaa opinnot joustavasti kesken lukuvuoden.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566