Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/9

 

11.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 40

Varajäsenen valinta Puistolanraitin ala-asteen koulun johtokuntaan

HEL 2018-007102 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti myöntää eron Puistolanraitin ala-asteen koulun muuta henkilökuntaa edustavan varsinaisen jäsenen Maija Isolan henkilökohtaiselle varajäsenelle Elina Astikaiselle hänen luottamustoimestaan ja valita hänen tilalleen muuta henkilökuntaa edustavan varsinaisen jäsenen Maija Isolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Susanna Pettisen vuoden 2021 syyskuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Puistolanraitin ala-asteen koulu

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Puistolanraitin ala-asteen koulun muuta henkilökuntaa edustavan varsinaisen jäsenen Maija Isolan henkilökohtaisen varajäsenen Elina Astikaisen toimipaikka on muuttunut. Henkilökunta esittää, että Astikaisen tilalle valitaan Susanna Pettinen.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Puistolanraitin ala-asteen koulu

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566