Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

11.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 37

Jäsenten valinta Helsingin luonnontiedelukion johtokuntaan

HEL 2018-008550 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti myöntää eron Helsingin luonnontiedelukion johtokunnan varsinaiselle opiskelijajäsenelle Olivia Takkiselle ja varajäseneksi valitulle Iris Blaubergille heidän luottamustoimistaan ja valita Takkisen tilalle varsinaiseksi opiskelijajäseneksi Kasper Tarrin sekä toiseksi varsinaiseksi opiskelijajäseneksi Eve Kyllösen kummatkin vuoden 2021 syyskuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Jaosto toteaa, että opiskelijakunta ei ole asettanut vaalikelpoista ehdokasta Kyllösen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Blaubergin tilalle.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin luonnontiedelukion johtokunnan varsinainen opiskelijajäsen Olivia Takkinen ei ole enää lukion opiskelijana. Myöskään varajäseneksi valittu Iris Blauberg ei ole enää lukion opiskelijana. Opiskelijakunta on aiemmin asettanut vain yhden vaalikelpoisen ehdokkaan varsinaiseksi jäseneksi. Nyt opiskelijakunta esittää, että Takkisen tilalle varsinaiseksi opiskelijajäseneksi valitaan Kasper Tarri ja toiseksi varsinaiseksi opiskelijajäseneksi valitaan Eve Kyllönen. Opiskelijakunta ei ole asettanut vaalikelpoista ehdokasta Kyllösen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Blaubergin tilalle.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Ao. lukio

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566