Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

11.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 32

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Valmun ja Mirita Saxbergin sekä varatarkastajaksi Eevi Kirjasniemen ja Dani Niskasen.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi
Elina Das Bhowmikin ja Matias Pajulan sijaan Heikki Valmun ja Mirita Saxbergin sekä varatarkastajaksi Heikki Valmun sijaan Eevi Kirjasniemen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Elina Das Bhowmikin ja Matias Pajulan sekä varatarkastajiksi Heikki Valmun ja Dani Niskasen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566