Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

11.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 35

Opetussuunnitelman muutokset, Helsingin kielilukion kielet ja kansainvälisyys -painotus

HEL 2018-006138 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväksyä Helsingin kielilukion kielet ja kansainvälisyys -painotuksen kurssien opetussuunnitelmat liitteen yksi mukaisesti.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Mervi Willman, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342

mervi.willman(a)hel.fi

Liitteet

1

Opetussuunnitelmat kielipainotus 2018 Helsingin kielilukio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on päättänyt Helsingin kaupungin nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmista 21.6.2016 (§ 74). Ne on laadittu valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden 2015 pohjalta Opetushallituksen määräyksen 60/011/2015 mukaisesti. Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 lukion aloittavilla opiskelijoilla ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.

Lukioiden opetussuunnitelmat sisältävät Helsingin kaupungin lukioiden yhteisen opetussuunnitelman, jota lukiot ovat täydentäneet omilla painotuksillaan. Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Helsingin kielilukiolle kielet ja kansainvälisyys -painotuksen 1.8.2018 (1§) alkaen.

Painotettu opetus tarkoittaa, että lukio voi painottaa opetuksessaan yhtä tai useampaa oppiainetta tai opintokokonaisuutta. Opiskelijan opinnot määräytyvät valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti, jolloin hänen tulee suorittaa kaikki lukion pakolliset kurssit. Painotetun opetuksen kursseja voivat olla valtakunnalliset syventävät tai koulukohtaiset soveltavat tai syventävät kurssit.

Kielipainotukseen otetaan vuosittain 70 opiskelijaa perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Opetukseen hakeudutaan toisen asteen yhteishaussa erilliselle kielilinjalle. Kielipainotuksen kielten valikoima ja kurssitarjonta on runsas. Opiskelijat voivat jatkaa aiempia kieliopintojaan sekä aloittaa lukiossa yhden tai useamman vieraan kielen opinnot, myös sellaisia kieliä, joita ei yleisesti ole tarjolla, kuten arabiaa, japania, kiinaa ja saamea.

Kielilukion kielet ja kansainvälisyys painotuksen kurssien opetussuunnitelmissa monikielinen ja kielitietoinen koulu -lähestymistapa on keskeinen osa kaikkien aineiden ja toiminnan pedagogiikkaa. Opetusta toteutetaan laajassa kansainvälisessä yhteistyössä: vierailuilla, leirikouluissa ja yhteisissä projekteissa, joita järjestetään useissa Euroopan maissa sekä Kiinassa. Eri kieliin ja kulttuureihin liittyvät tapahtumat, vierailut ja kansainvälisten vieraiden vastaanottaminen rikastuttavat koulun arkea pitkin lukuvuotta ja osallistavat koko kouluyhteisöä. Opetusta on myös englanninkielisinä kursseina, kuten (American history), Afrikka-kurssi (englanniksi). Eri aineiden kursseja, kuten filosofiaa, historiaa ja matematiikkaa, opetetaan myös englanniksi. Helsingin kielilukion tavoitteena on kehittää kielten tarjontaa, sen opetusta sekä kansainvälistä toimintaa. Tavoitteena on, että kaikilla painotuksen opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua johonkin kansainvälisyysprojektiin tai vaihtoehtoisesti jollekin koulussamme järjestettävälle kansainvälisyyskurssille. tavoitteena on verkostoitua entistä määrätietoisemmin korkeakoulujen ja työelämän kanssa. Tavoitteena on, että opiskelijat saavat lukioaikanaan elävän kosketuksen siihen, mikä merkitys heidän opinnoillaan on tulevaisuudessa.

Helsingin kielilukion kielet ja kansainvälisyys -painotuksen kurssien tavoitteet vastaavat kansainvälistyvän Helsingin tarpeisiin.

Helsingin kielilukion kielet ja kansainvälisyys -painotuksen kurssien opetussuunnitelmat noudattavat Opetushallituksen 27.10.2015 antamia perusteita.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Mervi Willman, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342

mervi.willman(a)hel.fi

Liitteet

1

Opetussuunnitelmat kielipainotus 2018 Helsingin kielilukio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Helsingin kielilukio

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566