Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

11.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 34

Stadin ammatti- ja aikuisopisto, osaamisen arvioinnin toteutussuunnitelman yhteinen osa

HEL 2018-009121 T 12 00 01

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen suomenkielinen jaosto päätti hyväksyä Stadin ammatti- ja aikuisopiston ammatillisen koulutuksen ja valmentavan koulutuksen osaamisen arvioinnin toteutussuunnitelman.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi

Liitteet

1

Osaamisen arvioinnin toteutussuunnitelma, yhteinen osa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä osaamisen arvioinnin toteutussuunnitelma osana laadunhallintajärjestelmää (L531/2017 luvut 5 ja 6; A673/2017, 9§).

Osaamisen arvioinnin toteutussuunnitelman tulee sisältää koulutuksen järjestäjän päättämät linjaukset ja menettelytavat osaamisen arvioinnin toteuttamiseen. Opetushallitus on antanut vähimmäisvaatimukset osaamisen arvioinnin toteutussuunnitelman sisällöstä (15.3.2018).

Koulutuksen järjestäjä laatii suunnitelman tutkinto- ja koulutuskohtaisesti. Osa sisällöstä voi olla eri tutkinnoille yhteistä. Suunnitelman tulee olla kuitenkin saatavilla tutkinto- ja koulutuskohtaisesti.

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma toimii opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksenteon tukena ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa haettaessa sekä kansallisen seurannan arviointivälineenä.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on hakenut 31.8.2018 opetus- ja kulttuuriministeriöltä ammatillisen koulutuksen englanninkielisten tutkintojen järjestämisluvan laajennusta. Järjestämisluvan laajennus koskee Stadin ammatti- ja aikuisopiston ravintola- ja catering-alan sekä kuvallisen ilmaisun ja media-alan perustutkintoja.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi

Liitteet

1

Osaamisen arvioinnin toteutussuunnitelma, yhteinen osa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566