Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

11.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 36

Opetussuunnitelman muutokset, Vuosaaren lukion teknologia- ja musiikkipainotukset

HEL 2018-009193 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväksyä Vuosaaren lukion teknologia- ja musiikkipainotusten kurssien opetussuunnitelmat liitteen yksi mukaisesti.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Mervi Willman, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342

mervi.willman(a)hel.fi

Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuosaaren lukion uusien painotusten opetussuunnitelmat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on päättänyt Helsingin kaupungin nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmista 21.6.2016 (§ 74). Ne on laadittu valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden 2015 pohjalta Opetushallituksen määräyksen 60/011/2015 mukaisesti.

Lukioiden opetussuunnitelmat sisältävät Helsingin kaupungin lukioiden yhteisen opetussuunnitelman, jota lukiot ovat täydentäneet omilla painotuksillaan. Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 23.1.2018 kokouksessaan Vuosaaren lukiolle uudet teknologia- ja musiikkipainotukset 1.8.2018 alkaen.

Painotettu opetus tarkoittaa, että lukio voi painottaa opetuksessaan yhtä tai useampaa oppiainetta tai opintokokonaisuutta. Opiskelijan opinnot määräytyvät valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti, jolloin hänen tulee suorittaa kaikki lukion pakolliset kurssit. Painotetun opetuksen kursseja voivat olla valtakunnalliset syventävät tai koulukohtaiset soveltavat tai syventävät kurssit.

Teknologia on tulevaisuuden ala, joka tarvitsee monipuolisia osaajia jatkossa yhä enemmän. Teknologian osa-alueita voivat olla ympäristöteknologia, liikunta- ja terveysteknologia, musiikkiteknologia, teknologian historia, robotiikka, ohjelmointi ja koodaus. Teknologiapainotus mahdollistaa opintokokonaisuudet yli oppiainerajojen, mikä tukee ilmiöpohjaista oppimista.

Vuosaaren lukion pitkä musikaaliperinne sekä Vuosaaren alueen musiikki- ja teatterialan toimijoiden tiivis yhteistyö luo hyvät edellytykset lukion musiikkipainotukselle. Musiikkipainotus tukee alueen nuorten harrastustoimintaa ja tarjoaa luontevan mahdollisuuden opiskella musiikkia laajasti myös lukiossa.

Uudet painotukset nostavat Vuosaaren lukion vetovoimaisuutta. Painotusten avulla voidaan turvata, että lukioon hakeutuu jatkossa monenlaisia motivoituneita oppijoita, mikä osaltaan ehkäisee alueellista segregaatiota.

Vuosaaren lukion teknologia- ja musiikkipainotusten kurssien opetussuunnitelmat noudattavat Opetushallituksen 27.10.2015 antamia perusteita.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Mervi Willman, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342

mervi.willman(a)hel.fi

Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuosaaren lukion uusien painotusten opetussuunnitelmat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Lukiokoulutus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566