Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/7

 

11.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 38

Jäsenen ja varajäsenen valinta Pakilan ala-asteen koulun johtokuntaan

HEL 2018-006723 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti myöntää eron Pakilan ala-asteen koulun johtokunnan opettajia edustavalle varsinaiselle jäsenelle Kirsi Katilalle ja hänen henkilökohtaiselle varajäsenelleen Laura Väinölälle heidän luottamustoimistaan ja valita heidän tilalleen opettajia edustavaksi varsinaiseksi jäseneksi Katriina Mikkolan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Ilona Tiittalan kummatkin vuoden 2021 syyskuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Pakilan ala-asteen koulu

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pakilan ala-asteen koulun johtokunnan opettajia edustava varsinainen jäsen Kirsi Katila pyytää eroa luottamustoimestaan virkavapaan vuoksi. Lisäksi Katilan henkilökohtaisen varajäsenen Laura Väinölän toimipaikka on muuttunut. Opettajat esittävät, että Katilan tilalle valitaan Katriina Mikkola ja Väinölän tilalle Ilona Tiittala.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Pakilan ala-asteen koulu

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566