Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

30.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti sekä puheenjohtajan että varapuheenjohtajan ollessa poissa kokouksesta, valita iältään vanhimman läsnä olevan jäsenen johdolla tilapäiseksi puheenjohtajaksi Antti Möllerin.

Tilapäisen puheenjohtajan valinnan jälkeen kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Matias Pajulan ja Vesa Korkkulan sekä varatarkastajiksi Eevi Kirjasniemen ja Dani Niskasen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Matias Pajulan ja Vesa Korkkulan sekä varatarkastajiksi Antti Möllerin ja Johanna Laisaaren.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566