Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

30.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Jäsenten valinta Ressun lukion johtokuntaan

HEL 2017-012229 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti myöntää eron Ressun lukion johtokunnan varsinaisille opiskelijajäsenille Saara Törmälle ja Patrik Lambergille heidän luottamustoimistaan ja valita Saara Törmän tilalle varsinaiseksi opiskelijajäseneksi Natalie Lingwoodin (Lingwood) ja Patrik Lambergin tilalle toiseksi varsinaiseksi opiskelijajäseneksi Petteri Hirvosen kummatkin vuoden 2021 syyskuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ressun lukion johtokunnan varsinaiset opiskelijajäsenet Saara Törmä ja Patrik Lamberg eivät ole lukion opiskelijoina. Opiskelijakunta esittää, että Törmän tilalle valitaan Natalie Lingwood ja Lambergin tilalle Petteri Hirvonen.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Ressun lukio

Taloushallinto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566