Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

30.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

        Childcare-hankkeen esittely

        varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn tulokset

        kouluterveyskyselyn tulokset

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Crister Nyberg ja Johanna Lammi-Taskula. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566