Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

26.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jaana Lax, suunnittelija, puhelin: 09 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 19.6.2017 (§ 106) kokoontua syyskaudella 2017 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan klo 17.00 alkaen. Samalla konsernijaosto päätti, että konsernijaoston pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 26.6.2017 (§ 3) kokoontua syyskaudella 2017 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan klo 17.00 alkaen. Samalla elinkeinojaosto päätti, että elinkeinojaoston pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jaana Lax, suunnittelija, puhelin: 09 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566