Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

26.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

Muutos kaupunkitasoiseen kieliohjelmaan koskien Itäkeskuksen peruskoulun varhennettua A1 -kiinan kielen opetusta

HEL 2017-009755 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväksyä muutoksen kaupunkitasoiseen kieliohjelmaan Itäkeskuksen peruskoulussa käynnistyvänä varhennetun A1 -kiinan kielen opetuksena liitteenä olevan koulun johtokunnan esityksen mukaisesti.

Opetukseen osallistuvien oppilaiden vähimmäisryhmäkoko on 12 oppilasta ja enimmäisryhmäkoko 24 oppilasta.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että hän lisäsi päätösehdotukseen seuraavan lauseen: Opetukseen osallistuvien oppilaiden vähimmäisryhmäkoko on 12 oppilasta ja enimmäisryhmäkoko 24 oppilasta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Johtokunnan pöytäkirjanote 23_8_2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää hyväksyä muutoksen kaupunkitasoiseen kieliohjelmaan Itäkeskuksen peruskoulussa käynnistyvänä varhennetun A1 -kiinan kielen opetuksena liitteenä olevan koulun johtokunnan esityksen mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57).

Helsingissä on panostettu monipuolisen kieliohjelman toteutumiseen kaikilla alueilla. Kaksikielinen opetus sekä harvinaiset A-kielet tarkastellaan osana kieliohjelmaa, jota on tarkoituksenmukaista kehittää ja laajentaa vastaamaan kysyntää. Helsingin kaupungin opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti kokouksessaan 6.5.2014 (§ 49) ja edelleen 2.9.2014 (§ 83) suomenkielisten peruskoulujen kuntakohtaisen opetussuunnitelman kieliohjelman perusteista. Kieliohjelman perusteiden mukaisesti kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää soveltuvuuskoepainotettua ja kaksikielistä opetusta antavien koulujen verkosta.

Varhennetun A1-kiinan opetuksen kysyntä on suurempaa kuin tämänhetkinen tarjonta Helsingissä. Itäkeskuksen peruskoulun johtokunta esittää, että koulussa aloitetaan A1-kiina varhennettuna opetuksena 1.8.2018. Opetus alkaa 1. vuosiluokalta. Varhennettuun A1-kiinan opetukseen osallistuvien oppilaiden minimiryhmäkooksi esitetään 12 oppilasta ja maksimiryhmäkooksi 24 oppilasta. Oppilaat valitaan kiinan opetukseen kaupungin yhteisellä soveltuvuuskokeella ja oppilaaksiottoalueena on koko kaupunki.

Itäkeskuksen peruskoulun varhennetun A1-kiinan kielen opetusta koskeva opetussuunnitelmamuutos tuodaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätettäväksi kevään 2018 aikana.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Johtokunnan pöytäkirjanote 23_8_2017

Oheismateriaali

1

Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätös 24.2.2015 11§.pdf

2

Soveltuvuusluokkaverkko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Itäkeskuksen peruskoulu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566