Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

26.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11

Koulujen ja lukioiden johtokuntien jäsenten valinta toimikaudelle 1.10.2017-30.9.2021

HEL 2017-009869 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti valita Helsingin kaupungin suomenkielisten koulujen ja lukioiden johtokuntiin jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat toimikaudelle 1.10.2017-30.9.2021 esityslistan 1 ja 2 liitteen mukaisesti.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että esityksen kolmanneksi viimeisestä kappaleesta poistettiin sanat "harkintansa mukaan". Kappale kuuluu sen jälkeen näin: Oppilas- ja opiskelijakunnat nimeävät edustajansa, joille johtokunnat ensimmäisessä kokouksessaan antavat läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksissa.

Lisäksi esittelijä poisti kokokaan esityksenä toiseksi viimeisen kappaleen, joka kuului näin:  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää oppilaiden ja opiskelijoiden osallistumista hyvin tärkeänä ja suosittaa tämän vuoksi, että myös alaikäiset oppilaat ja opiskelijat osallistuvat johtokunnan toimintaan.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Liitteet

1

Johtokunnat 26.9.2017

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Koulujen ja lukioiden johtokunnat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää valita Helsingin kaupungin suomenkielisten koulujen ja lukioiden johtokuntiin jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat toimikaudelle 1.10.2017-30.9.2021 esityslistan 1 ja 2 liitteen mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 24 §:n nojalla koulujen ja lukioiden johtokunnat toimivat kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen ja vastaavasti ruotsinkielisen jaoston alaisina ja huolehtivat opetuksen ja kasvatuksen kehittämisestä ja tukemisesta sekä koulun, lukion ja kodin yhteistyön edistämisestä.

Johtokunnan kokoonpano

Johtokunnassa on 7-10 jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Johtokunnan jäsenten valitseminen, toimikausi ja ehdokasasettelu

Suomenkielinen jaosto valitsee neljän vuoden toimikaudeksi johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Koulun oppilaiden tai lukion opiskelijoiden huoltajat, koulun tai lukion opettajat, koulun tai lukion muu henkilökunta ja lukion opiskelijat esittävät keskuudestaan henkilöt johtokunnan jäseniksi ja varajäseniksi.

Johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Suomenkielinen jaosto valitsee jäseniksi valituista johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kunnan luottamushenkilöt

Johtokunta on kunnan toimielin ja johtokuntaan valitut jäsenet ovat kunnan luottamushenkilöitä (kuntalain 69 §).

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.

Suostumus luottamustoimeen

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan (kuntalain 70 §).

Yleinen vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

3) joka ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Kuntalaissa on säädetty vaalikelpoisuuden rajoituksia eri toimielimiin. Koulujen ja lukioiden johtokuntien osalta rajoituksia ei ole: johtokuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Tasa-arvo

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n 1 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Alle 18-vuotiaat oppilaat ja opiskelijat

Nyt voimassa olevissa kuntalaissa ja hallintosäännössä ei enää erityisesti mainita 15 vuotta täyttäneiden oppilaiden läsnäolo- ja puheoikeudesta johtokunnan kokouksissa.

Hallintosäännön 29 luvun 7 §:n 5 momentin nojalla muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää ao. toimielin tai toimielimen asettava viranomainen.

Tämän em. hallintosäännön määräyksen nojalla johtokunnat voivat päättää antaa alaikäisille oppilaiden ja opiskelijoiden edustajille läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksessa.

Oppilas- ja opiskelijakunnat nimeävät edustajansa, joille johtokunnat ensimmäisessä kokouksessaan harkintansa mukaan antavat läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksissa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää oppilaiden ja opiskelijoiden osallistumista hyvin tärkeänä ja suosittaa tämän vuoksi, että myös alaikäiset oppilaat ja opiskelijat osallistuvat johtokunnan toimintaan.

Asian valmistelusta

Hallintosäännön koulujen ja lukioiden johtokuntien valintaa ja kokoonpanoa koskevat määräykset ovat hyvin niukat. Asia on valmisteltu erittäin pitkälti noudattamalla aiempaan opetustoimen johtosääntöön perustuneita käytäntöjä. Koulujen ja lukioiden rehtorit kutsuivat elokuun aikana koulutyön käynnistyttyä huoltajat koolle ehdokkaiden valitsemiseksi. Aikuislukion ja eräiden erityiskoulujen ehdokkaat on rehtori koonnut aikuislukion ja koulun sidosryhmien ehdottamista henkilöistä. Lisäksi opettajat, muu henkilöstö ja opiskelijakunnat ovat asettaneet ehdokkaansa.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Liitteet

1

Johtokunnat 26.9.2017

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Koulujen ja lukioiden johtokunnat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Taloushallinto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566