Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

26.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12

Muutos kaupunkitasoiseen soveltuvuuskoepainotettuun opetukseen koskien Pasilan peruskoulun liikuntapainotusta

HEL 2017-009762 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväksyä muutoksen kaupunkitasoiseen soveltuvuuskoepainotettuun opetukseen Pasilan peruskoulussa käynnistyvänä liikunnan opetuksena liitteenä olevan koulun johtokunnan esityksen mukaisesti.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Pasilan peruskoulun johtokunnan pöytäkirja 11.9.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt 6.5.2014 (§ 51) suomenkielisten peruskoulujen soveltuvuuskoepainotetun opetuksen toteuttamisen perusteet, joita on tarkennettu opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokouksessa 24.2.2015 (§ 12). Soveltuvuuskoepainotetussa opetuksessa voi opiskella enintään 30 % kaikista 7-9 vuosiluokkien oppilaista. Soveltuvuuskoepainotetun opetuksen oppilaspaikkoja on Helsingin kaupungin omissa kouluissa ja yksityisissä sopimuskouluissa yhteensä 1 205 paikkaa vuosiluokkaa kohden, mikä on 20.6.2016 tilastointipäivän mukaan 24 %  ikäluokasta. Soveltuvuuskoepainotetun opetuksen verkon tarkistamisen lähtökohtana on turvata mahdollisimman monipuolinen ja tasapuolinen tarjonta sekä alueiden kesken että alueen sisällä.

Pasilan peruskoulun johtokunta esittää, että koulussa aloitetaan soveltuvuuskoepainotettu liikunnan opetus vuosiluokille 7.-9. alkavaksi 1.8.2018 (liite1). Painotettuun opetukseen osallistuvien oppilaiden minimiryhmäkooksi esitetään 20 oppilasta ja maksimiryhmäkooksi 23 oppilasta. Oppilaat valitaan opetukseen kaupungin yhteisellä soveltuvuuskokeella.

Kaupunginvaltuuston päätöksen (14.9.2011 § 153) mukaisesti soveltuvuuskoepainotetun opetuksen suunnittelun lähtökohtana on soveltuvuuskoepainotetun opetuksen tasaisempi jakautuminen sopimuskoulujen ja kaupungin koulujen välillä. Helsingin kaupungin peruskoulujen palveluverkon eteläisellä ja keskisellä alueella (A4) ei tarjota tällä hetkellä liikuntapainotusta. Muilla kolmella alueella on liikuntapainotusta tarjoavat koulut. Pasilan peruskoulun liikuntapainotus vähentäisi painetta muiden alueiden liikuntapainotuksiin hakeutumiselle ja lisäisi paikallista vetovoimaa liikkuvien ja urheilevien nuorten keskuudessa. Pasilan soveltuvuuskoepainotettu liikunnan opetus täydentää Helsingin kaupungin koulujen soveltuvuuskoepainotetun opetuksen tarjontaa ja olisi jatkumoa Alppilan yläasteen koulun aloittamalle Urhea – yläkoulutoiminnalle.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Pasilan peruskoulun johtokunnan pöytäkirja 11.9.2017

Oheismateriaali

1

Soveltuvuusluokkaverkko kaksikielinen opetus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Pasilan peruskoulu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566