Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

20.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

Vesalan peruskoulun väliaikainen johtokunta

HEL 2017-005211 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti asettaa Vesalan peruskoulun väliaikaisen johtokunnan ajalle 1.8. - 30.9.2017 sekä valita jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan mainitulle toimikaudelle seuraavasti:

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

 

 

Huoltajat

 

Mika Tverin

Virpi Nguyen

Tuulia Rotko

Sami Aaltonen

Ulla Manninen

Tuija Kae

Jan Waronen

Mari Ahvio

Teija Aaltonen

Vesa Backman

 

 

Opettajajäsenet

 

Arto Paasonen

Mirkka Kuusisto

Petri Rytkölä

Johanna Maaluoto

 

 

Muu henkilökunta

 

Auli Tiira

Helena Rajatammi

 

 

Puheenjohtaja

 

Jan Waronen

 

 

 

Varapuheenjohtaja

 

Teija Aaltonen

 

 

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaaja 1

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 17.2.2016 (§ 36) yhdistää Vesalan ala-asteen koulun ja Vesalan yläasteen koulun yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen. Uuden koulun nimi on Vesalan peruskoulu.

Yhdistäminen merkitsee, ettei Vesalan ala-asteen koulua ja Vesalan yläasteen koulua sekä niiden johtokuntia ole enää 1.8.2017. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsee syyskuussa koulujen ja lukioiden uudet johtokunnat uudelle 1.10.2017 alkavalle nelivuotiskaudelle. Näin ollen tulee nyt asettaa väliaikainen johtokunta ajalle 1.8. – 30.9.2017.

Yhdistyvien koulujen johtokunnat ovat asettaneet keskuudestaan ehdokkaat väliaikaiseen johtokuntaan.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaaja 1

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566