Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

20.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Toimivallan siirtäminen suomenkielisen esiopetuksen matkaetuja ja oppilaiden koulumatkaetuja koskevassa asiassa

HEL 2017-006586 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 2 momentin 3 kohdan nojalla siirtää suomenkielisen esiopetuksen matkaetuja ja oppilaiden koulumatkaetuja koskevaa toimivaltaansa seuraavasti:

- Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa esiopetuksen oppilaiden matkaeduista

- Perusopetuksen aluepäällikkö päättää oman alueensa koulujen oppilaiden HSL:n lipuista

- Oppilashuollon päällikkö päättää oppilaiden erityiskuljetuksista.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muuten säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto oman kieliryhmänsä osalta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää esiopetuksen matkaeduista ja oppilaiden koulumatkaeduista. Yksittäisiä oppilaita koskevia matkaetupäätöksiä tehtäessä on tarkoituksenmukaista, että toimivalta asiassa siirretään viranhaltijalle. Perusopetuksen puolella päätöstä tullaan tarkastamaan loppuvuodesta 2017.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566