Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

20.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokousaikataulu vuonna 2017 ja pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

HEL 2017-006534 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaosto päätti kokoontua syyskaudella 2017 tiistaisin kello 16.00 seuraavasti:

        5.9.2017

        26.9.2017

        17.10.2017

        7.11.2017

        28.11.2017

        19.12.2017

Kokoukset pidetään osoitteessa Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaosto päätti, että toimielimen kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi. Samassa osoitteessa ilmoitetaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokousajoista.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jaana Lax, suunnittelija, puhelin: 09 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta.

Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä (2 §:n 3 mom.).

Toimielimen kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päätä (3 §:n 2 mom.).

Kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jaana Lax, suunnittelija, puhelin: 09 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566