Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/7

 

20.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Vuoniityn peruskoulun väliaikainen johtokunta

HEL 2017-005213 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti asettaa Vuoniityn peruskoulun väliaikaisen johtokunnan ajalle 1.8. - 30.9.2017 sekä valita jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan mainitulle toimikaudelle seuraavasti:

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

 

 

Huoltajat

 

Elina Das Bhowmik

Mikko Ekman

Tanja Hämäläinen

Mikael Kokljuschkin

Rauno Nurmela

Jari Metsälä

Päivi Vaara

Jukka Nurkkala

Ari Ojanen

Minna Laitinen

Irina Sarriolehto

Marja Vaalivirta

 

 

Opettajajäsenet

 

Jonna Huovinen

Janne Karhunen

 

 

Muu henkilökunta

 

Sirkka Landen

Anneli Pönniö

 

 

Puheenjohtaja

 

Elina Das Bhowmik

 

 

 

Varapuheenjohtaja

 

Tanja Hämäläinen

 

 

Käsittely

Esteelliset: Elina Das Bhowmik

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaaja 1

 

Otteensaaja 2

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 13.4.2017 (§ 95) yhdistää Heteniityn ala-asteen koulun ja Vuosaaren peruskoulun yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen. Uuden koulun nimi on Vuoniityn peruskoulu.

Yhdistäminen merkitsee, ettei Heteniityn ala-asteen koulua ja Vuosaaren peruskoulua sekä niiden johtokuntia ole enää 1.8.2017. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsee syyskuussa koulujen ja lukioiden uudet johtokunnat uudelle 1.10.2017 alkavalle nelivuotiskaudelle. Näin ollen tulee nyt asettaa väliaikainen johtokunta ajalle 1.8. – 30.9.2017.

Yhdistyvien koulujen johtokunnat ovat asettaneet keskuudestaan ehdokkaat väliaikaiseen johtokuntaan.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaaja 1

 

Otteensaaja 2

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566