Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

20.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

Tilapäisen puheenjohtajan valinta, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti sekä puheenjohtajan että varapuheenjohtajan ollessa poissa kokouksesta, valita iältään vanhimman läsnä olevan toimielimen jäsenen puheenjohdolla tilapäiseksi puheenjohtajaksi Vesa Korkkulan.

Tilapäisen puheenjohtajan valinnan jälkeen kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Antti Möllerin ja Dani Niskasen sekä varatarkastajiksi jäsenet Mirita Saxbergin ja Johanna Nuortevan.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti sekä puheenjohtajan että varapuheenjohtaja ollessa poissa kokouksesta, valita iältään vanhimman läsnä olevan toimielimen jäsenen puheenjohdolla tilapäiseksi puheenjohtajaksi Vesa Korkkulan.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jaana Lax, suunnittelija, puhelin: 09 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Antti Möllerin ja Dani Niskasen sekä varatarkastajiksi jäsenet Mirita Saxbergin ja Johanna Nuortevan.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jaana Lax, suunnittelija, puhelin: 09 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566