Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

20.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Merilahden peruskoulun väliaikainen johtokunta

HEL 2017-005210 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti asettaa Merilahden peruskoulun väliaikaisen johtokunnan ajalle 1.8. - 30.9.2017 sekä valita jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan mainitulle toimikaudelle seuraavasti:

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

 

 

Huoltajat

 

Mika Lilja

Kattrin Pellja

Johanna Blomqvist

Mikko Pulliainen

Mikko Terhiä

Irene Rämä

Eeva Rontu

Anne Kaitanen

 

 

Opettajajäsenet

 

Jaana Lahtinen

Kimmo Paavola

Nina Salmivirta

Antti Rikkonen

 

 

Muu henkilökunta

 

Rana M Hameed

 

 

 

Puheenjohtaja

 

Mikko Terhiä

 

 

 

Varapuheenjohtaja

 

Mika Lilja

 

 

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaaja 1

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 13.4.2017 (§ 95) yhdistää Kallahden peruskoulun ja Meri-Rastilan ala-asteen koulun yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen. Uuden koulun nimi on Merilahden peruskoulu.

Yhdistäminen merkitsee, ettei Kallahden peruskoulua ja Meri-Rastilan ala-asteen koulua sekä niiden johtokuntia ole enää 1.8.2017. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsee syyskuussa koulujen ja lukioiden uudet johtokunnat uudelle 1.10.2017 alkavalle nelivuotiskaudelle. Näin ollen tulee nyt asettaa väliaikainen johtokunta ajalle 1.8. – 30.9.2017.

Yhdistyvien koulujen johtokunnat ovat asettaneet keskuudestaan ehdokkaat väliaikaiseen johtokuntaan.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaaja 1

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566