Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/15

 

19.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Suomenkielisten lukioiden aloituspaikat vuonna 2018

HEL 2017-012350 T 12 01 01

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden aloituspaikat vuodelle 2018 seuraavasti:

Aloituspaikat

2017

2018

Alppilan lukio

210

220

Etu-Töölön lukio

216

226

Helsingin kuvataidelukio

 

 

- kuvataidelinja

180

180

Helsingin luonnontiedelukio

 

 

- yleislinja

155

155

- luonnontiedelinja

80

80

Helsingin kielilukio

 

 

- yleislinja

121

121

- kielilinja

70

70

Kallion lukio

 

 

- ilmaisutaitolinja

155

155

Helsingin medialukio

 

 

- yleislinja

210

210

- medialinja

60

60

Mäkelänrinteen lukio

 

 

- yleislinja

80

80

- urheilulinja

130

130

Ressun lukio

 

 

- yleislinja

170

170

- IB-linja

40

60

Sibelius-lukio

 

 

- yleislinja

25

25

- musiikkilinja

108

108

- tanssilinja

27

27

Vuosaaren lukio

155

155

Yhteensä

2192

2232

 

 

 

 

Lukioon valmistava koulutus

2017

2018

Alppilan lukio

16

36

Vuosaaren lukio

16

18

Helsingin aikuislukio

20

 -

Yhteensä

52

54

 

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan kasvatus ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää lukiokoulutuksen oppilaitoskohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta suomenkielisten lukioiden osalta.

Vuonna 2018 vähintään 60 %:lle helsinkiläisistä nuorista taataan aloituspaikka lukiossa. Peruskoulun päättävien eli 15-vuotiaiden suomen- ja vieraskielisten ikäluokka on Helsingissä vuonna 2018 kaupungin tietokeskuksen ennusteen mukaan 4 674 nuorta. Lukiokoulutuksessa on turvattava, että ainakin 2 804 helsinkiläistä nuorta saa aloituspaikan Helsingissä sijaitsevissa suomen- ja vieraskielisissä lukioissa.

Lisäksi on varauduttava tarjoamaan osa lukiopaikoista Helsingin ulkopuolelta tuleville hakijoille, joita on ollut keskimäärin 25 % lukiokoulutuksen aloittaneista. Pääosa vieraskuntalaisista tulee Espoosta ja Vantaalta. Yksityisten ja valtion lukioiden aloituspaikat on arvioitu aikaisempien vuosien aloituspaikkojen perusteella. Muita tekijöitä ovat esimerkiksi opiskelijavaihto, sisäinen maahanmuutto ja paluumuuttajaperheet ulkomailta.

15-vuotiaiden ikäluokka 2018

4674

- lukiopaikka 60%

2804

Aloituspaikat

 

Kaupungin suomenkieliset lukiot

2232

Yksityiset ja valtion lukiot

1800

Yhteensä

4032

 

 

Vieraskuntalaiset

-1300

Muualle lukioon menevät

170

Muut tekijät

-98

Aloituspaikat helsinkiläisille

2804

 

Esittelijä esittää neuvoteltuaan kaupungin ylläpitämien suomenkielisten lukioiden kanssa, että lukioiden aloituspaikkojen lukumäärä vuodelle 2018 kasvaa 42 opiskelijalla, jotta pystytään varmistamaan lukiopaikka vähintään 60 % peruskoulun päättävistä helsinkiläisistä nuorista. Uudet aloituspaikat kohdennetaan Alppilan, Etu-Töölön ja Ressun lukioille.

Ressun lukion IB-linjan aloituspaikkojen laajentaminen on perusteltua Helsingin kaupungin strategiaohjelman linjauksilla. Kansainvälisyys on arvo sinänsä, mutta myös elinkeinopolitiikan keskeinen tavoite. Helsingin vetovoimaisuuden vahvistaminen edellyttää määrätietoista kansainvälistämistä, jossa keskeisenä elementtinä on korkeatasoinen koulutus kaikilla kouluasteilla.

Lukioon valmistavaa koulutusta on järjestetty vuodesta 2015 lähtien Alppilan ja Vuosaaren lukioissa sekä Helsingin aikuislukiossa. Helsingin aikuislukiossa järjestettävään lukioon valmistavaan koulutukseen ei ole ollut aiempina vuosina riittävästi hakijoita (kohderyhmä yli 18-vuotiaat). Tästä syystä Helsingin aikuislukiolle suunnatut aloituspaikat kohdennetaan vuonna 2018 Alppilan lukiolle (18+18), jolloin tarjonta palvelee peruskoulun päättäviä nuoria. Lukioon valmistavan koulutuksen aloituspaikkamäärä kasvaa kahdella.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lukion aloituspaikoilla on välillisiä terveysvaikutuksia syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi

Mervi Willman, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342

mervi.willman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Asianomaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566