Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/13

 

19.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Käpylän peruskoulun, Koskelan ala-asteen koulun ja Yhtenäiskoulun yhtenäisen oppilaaksiottoalueen muutos 1.8.2018 alkaen

HEL 2017-013382 T 12 00 01

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää, että Käpylän alueen yhtenäinen oppilaaksiottoalue jaetaan kolmeksi alueeksi, jolloin sekä Käpylän peruskoululle, Koskelan ala-asteen koululle että Yhtenäiskoululle tulevat omat koulukohtaiset oppilaaksottoalueet 1.8.2018 alkaen. 

Yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueen raja lähtee Koskelantien ja Mäkelänkadun risteyksestä pohjoiseen Mäkelänkatua pitkin numeroon 95 saakka siten, että Mäkelänkadun parilliset numerot kuuluvat Yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueeseen. Raja kääntyy Mäkelänkatu 95 ja 97 välistä Kalervonkadun yli Pellervontielle. Raja jatkuu pitkin Pellervontietä Käpylänkujaan saakka. Mäkelänkatu 95 ei kuulu Yhtenäiskoulun alueeseen, mutta numero 97 kuuluu. Pellervontien parilliset numerot kuuluvat Yhtenäiskoulun alueeseen. Käpylänkujalta raja kulkee Kullervonpuiston läpi Kullervonkadulle ja kääntyy Käpyläntielle. Kullervonkatu 8 ei kuulu alueeseen. Raja kulkee Käpyläntietä pitkin siten, että parilliset numerot 10-52 kuuluvat Yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueeseen.

Käpylän peruskoulun oppilaaksiottoalueraja rajautuu edellä kuvattuun Yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueeseen Käpyläntien ja Kunnalliskodintien risteykseen saakka. Tästä raja kulkee Kunnalliskodintietä pitkin ja kääntyy kulkemaan Koskelantietä pitkin. Raja päättyy Kustaa Vaasan tiehen. Käpylän peruskoulun oppilaaksiottoalueeseen kuuluvat Kunnalliskodintien parittomat numerot.

Koskelan ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueraja rajautuu sekä Yhtenäiskoulun että Käpylän peruskoulun edellä kuvattuihin oppilaaksiottoalueisiin. Yhtenäiskoulun ja Koskelan ala-asteen koulun raja kulkee Käpyläntiellä siten, että Koskelan ala-asteen koulun alueeseen kuuluvat Käpyläntien parittomat numerot 23-39. Raja päättyy Kotoniemen puiston kohdalla. Käpylän peruskoulun ja Koskelan ala-asteen koulun raja lähtee Käpyläntien kohdalta risteyksen yli Kunnalliskodintielle siten, että Kunnalliskodintien parilliset numerot kuuluvat Koskelan ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueeseen. Raja kulkee Kunnalliskodintietä ja Koskelantietä pitkin ja päättyy Kustaa Vaasan tielle.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan jaostojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta päättää oppilaaksioton perusteista tai hyväksyä perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää asiasta (15 luku 2 § 2 momentti 2 kohta).

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on päättänyt 4.11.2014 (§ 123) Käpylän peruskoulun, Koskelan ala-asteen koulun ja Yhtenäiskoulun yhtenäisestä oppilaaksiottoalueesta 1.8.2015 alkaen.

Lähikoulu yhtenäisellä oppilaaksiottoalueella riippuu koulutulokkaiden määrästä ja asuinosoitteista sekä koulujen enimmäisoppilasmääristä. Nämä tiedot muuttuvat vuosittain ja sen vuoksi samastakin asuintalosta voi eri vuosina oppilaille tulla eri lähikoulu yhtenäisellä oppilaaksiottoalueella. Tämä on aiheuttanut epätietoisuutta ja tyytymättömyyttä huoltajissa.  Myös lasten näkökulmasta tilanne on hankala, kun he eivät tiedä mihin kouluun he tulevat menemään.

Yhtenäisen oppilaaksiottoalueen jakaminen koulukohtaisiksi oppilaaksiottoalueiksi nähdään palvelevan paremmin alueen oppilaita, huoltajia ja kouluja. Koulujärjestelyistä tulee pysyvämmät ja ennakoitavammat kuin aikaisemmin. Lisäksi A-kielen alkaminen 1. luokalta muuttaa oppilaaksiottoprosessia siten, että kielivalinta vaikuttaa koulupaikkaan.

Perusopetusjohtaja pyysi koulujen johtokunnilta lausuntoa koulukohtaisista oppilaaksiottoalueista 9.12.2017 mennessä. Käpylän peruskoulun, Koskelan ala-asteen koulun ja Yhtenäiskoulun johtokunnat pitävät ehdotettuja  oppilaaksiottoalueita kannatettavina.

Perusopetuslain 6 §:n mukaan koulumatka tulee järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Nämä on huomioitu oppilaaksiottoalueiden jakoa määriteltäessä.

Käpylän alueen koulujen oppilaaksiottoaluerajojen muutoksella arvioidaan olevan myönteisiä terveysvaikutuksia huoltajille ja lapsille, koska koulujen oppilaaksiottoaluerajat ovat pysyvämmät.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Käpylän oppilaaksiottoalueen kartta 1.8.2018 alkaen

2

Koskelan ala-asteen johtokunnan lausunto

3

Käpylän peruskoulun johtokunnan lausunto

4

Yhtenäiskoulun johtokunnan lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ao. koulut

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566