Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/16

 

19.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Stadin ammattiopiston yhteishakuun laitettavat aloituspaikat vuodelle 2018

HEL 2017-012978 T 00 01 01

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää hyväksyä Stadin ammattiopiston yhteishakuun laitettavat aloituspaikat seuraavasti:

Aloituspaikat

2018

 

 

Autoalan perustutkinto

260

Elintarvikealan perustutkinto

60

Hammastekniikan perustutkinto

12

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

244

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

100

Laboratorioalan perustutkinto

40

Logistiikan perustutkinto

130

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

22

Lääkealan perustutkinto

50

Maanmittausalan perustutkinto

20

Matkailualan perustutkinto

40

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

220

Pintakäsittelyalan perustutkinto

40

Prosessiteollisuuden perustutkinto

20

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

40

Puuteollisuuden perustutkinto

40

Rakennusalan perustutkinto

180

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto

180

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

500

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

160

Taideteollisuusalan perustutkinto

40

Talotekniikan perustutkinto

100

Teknisen suunnittelun perustutkinto

40

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

140

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

140

Turvallisuusalan perustutkinto

80

 

 

Tutkintoon johtava koulutus yhteensä

2898

 

 

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

400

 

 

Aloituspaikat yhteensä

3298

 

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää ammatillisen koulutuksen oppilaitoskohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta.

Ammatillisen koulutuksen reformi tuo muutoksia haku- ja valintamenettelyihin (VNA 685/2017). Jatkossa ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan pääsääntöisesti jatkuvien hakujen kautta ja valtakunnallinen yhteishaku säilyy perusopetuksen päättäneiden sekä ilman tutkintoa olevien päähakeutumisväylänä. Jatkuvien hakujen kautta hakija voi hakea koulutukseen ja aloittaa opintonsa joustavasti ympäri vuoden. Jatkuvilla hauilla Stadin ammattiopisto pystyy tehokkaasti vastaamaan Helsingin seudun nopeasti muuttuviin koulutus- ja osaamistarpeisiin.

Vuoden 2018 ja aiempien vuosien aloituspaikkamäärät eivät ole keskenään vertailukelpoisia, sillä aiemmat aloituspaikkamäärät ovat sisältäneet sekä nuorten että aikuisten ammatilliseen koulutukseen kohdennettavat aloituspaikat. Vuodelle 2018 esitetyt aloituspaikat sisältävät ammatillisten perustutkintojen ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämiseen valtakunnallisessa yhteishaussa yhteensä kohdennettavat aloituspaikat. Stadin ammattiopisto varaa vuoden 2018 yhteishaussa 3298 aloituspaikkaa peruskoulunsa keväällä 2018 päättäville ja ilman tutkintoa oleville helsinkiläisille nuorille.

15-vuotiaiden ikäluokka vuonna 2018

4674

aloituspaikka 40% 

1870

- Stadin ammattiopiston tutkintoon johtava koulutus

2898

- yksityiset ja valtion oppilaitokset

900

- muualle menevät

200

- vieraspaikkakuntalaiset

-1750

- ilman tutkintoa olevat

650

Aloituspaikat helsinkiläisille nuorille

2520

 

Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskeva lainsäädäntö siten, että nykyiset lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdistetään yhdeksi laiksi (laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017). Uudistamisen tavoitteena on osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden vahvistaminen sekä työ- ja elinkeinohallinnon asiakkaiden osaamistarpeiden aiempaa joustavampi huomioiminen.

Vuoteen 2019 mennessä ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne muuttuu siten, että tutkintojen määrä putoaa yli puolella. Uudistamisen myötä kapea-alaisia tutkintoja katoaa ja tarjontaan tulee uusia nykyistä laaja-alaisempia tutkintoja. Uudet tutkinnot tarjoavat opiskelijoille monipuolisesti erilaisia mahdollisuuksia suunnata omaa osaamista työelämän tarpeiden ja oman mielenkiinnon mukaan. Ammatillisten perustutkintojen uudet perusteet tulevat voimaan 1.8.2018, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteet uudistuvat asteittain. (Liite 1: Tutkintojen uudet perusteet ja nimet 1.8.2018 alkaen)

Osana reformia Opetus- ja kulttuuriministeriö on 6.10.2017 uusinut ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat. Helsingin kaupungin uuteen järjestämislupaan (OKM/114/531/2017) sisältyvät kaikki ne ammatilliset perustutkinnot, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä muut koulutukset, joihin kaupungilla on kumottujen lakien (630/1998 ja 631/1998) nojalla myönnetty järjestämislupa. Lisäksi Helsingin kaupungille on myönnetty oikeus järjestää uuden järjestämisluvan mukaisia tutkintoja ja koulutusta myös työvoimakoulutuksena ja oppisopimuskoulutuksena.

Aiempien tutkintojen ja koulutusten lisäksi Helsingin kaupungille on myönnetty oikeus seuraavien tutkintojen järjestämiseen 1.1.2018 alkaen: luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, ravintolan asiakaspalvelualan ammattitutkinto, tarjoilijan ammattitutkinto, yrittäjän ammattitutkinto, baarimestarin erikoisammattitutkinto ja teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto.

Helsingin kaupungille on uudessa järjestämisluvassa (OKM/114/531/2017) myönnetty 8 947 opiskelijavuotta. Opiskelijavuosi on ammatillisessa koulutuksessa uusi käsite, joka reformin myötä korvaa aiemmin käytössä olleet käsitteet opiskelijamäärät, oppisopimusmäärät, opiskelijatyövuodet ja opiskelijatyöpäivät. Opiskelijavuosi on suorite, joka muodostuu 365 päivästä, joiden aikana opiskelija otetaan huomioon rahoituksen perusteena.

Järjestämisluvan mukainen opiskelijavuosimäärä saavutetaan panostamalla erityisesti opiskelijoiden opintojen loppuun saattamiseen ja sitä kautta keskeyttämisen vähentämiseen muun muassa tarjoamalla opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja.

Esitettyjen aloituspaikkojen kohdentamisessa on otettu huomioon Stadin ammattiopiston käytettävissä olevat tila- ja opettajaresurssit sekä Helsingin seudun työvoima- ja koulutustarpeista saadut ennakointitiedot ja työvoimavarannon poistuman vaikutukset.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ammatillisen koulutuksen aloituspaikoilla on välillinen terveysvaikutus syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Edit Lampinen, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86356

edit.lampinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tutkintojen uudet perusteet ja nimet 1.8.2018 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Asianomaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566