Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

19.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Täydennys ja muutos esiopetuksen järjestämispaikkoihin kaudella 2018-2019

HEL 2017-010770 T 05 01 06

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää, että esiopetusta järjestetään jaostossa 7.11.2017 § 17 tehdyn päätöksen lisäksi Tapulikaupungin oppilaaksiottoalueella päiväkoti Kuminassa.

Samalla muutetaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaoston päätöstä 7.11.2017 § 17 siten, että Mellunmäen oppilaaksiottoalueella järjestetään esiopetusta päiväkoti Loimen sijaan päiväkoti Liinakossa. Muutoksen jälkeen esiopetusta järjestävien kunnallisten päiväkotien määrä on 206.

Esittelijän perustelut

Tapulikaupungissa tapahtuneiden tilaratkaisujen muutoksen vuoksi lisätään päiväkoti Kumina esiopetusta antavaksi päiväkodiksi.

Päätöksessä esitetään korjattavaksi Mellunkylän oppilaaksiottoalueella päiväkoti Liinakko esiopetusta antavaksi päiväkodiksi ja poistetaan listalta päiväkoti Loimi. Päiväkodit Loimi ja Liinakko kuuluvat samaan varhaiskasvatusyksikköön ja sijaitsevat vierekkäin.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Ao alueet

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566