Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

19.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää merkitä tiedoksi seuraavan ilmoitusasian:

        Kaupunginvaltuusto 29.11.2017 § 410 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta: Kaupunginvaltuusto myönsi Nina Casténille eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja valitsi Eevi Kirjasniemen varajäseneksi (Johanna Laisaaren henkilökohtainen varajäsen) kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566